Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Διαθέσιμα μέσα παραλαβής: ταχυδρομικές παραλαβές.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Για την συμπλήρωση του εντύπου εκτός από την ελληνική γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αγγλική ή η γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Ηellenic Ministry of Justice

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Directorate of Special Legal Affairs

Διεύθυνση Ειδικών Νομικών Ζητημάτων

Department of Private International Law

Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

96 Mesogeion Av.

Λεωφόρος Μεσογείων 96

11527 Athens, Greece

11527 Aθήνα, Ελλάδα

Telephone/Τηλέφωνο: (0030) 213 130 7529, (0030) 213 130 7322, (0030) 213 130 7312, (0030) 213 130 7480

E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr, vsarigiannidis@justice.gov.gr

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Η Ελλάδα δέχεται το έντυπο αίτησης να συμπληρώνεται εκτός από την ελληνική και στη γαλλική και αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Η Ελλάδα δεν σκοπεύει να παρεκκλίνει των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Η Ελλάδα δέχεται να συμπληρώνεται το έντυπο βεβαίωσης εκτός από την ελληνική και στη γαλλική και αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Από την 1η Αυγούστου 2013, τα έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης από Εισαγγελέα θα ανέρχονται σε πάγιο τέλος ύψους 50 ευρώ.

Το τέλος θα πρέπει να κατατίθεται με τη μορφή τραπεζικού εμβάσματος πληρωτέου στο «Hellenic Ministry of Justice, Transparency & Human Rights» (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα της Ελλάδος

Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού: 23/2341147896

ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896

Κωδικός Swift: BNGRGRAA

Όλα οι αιτήσεις επίδοσης ή κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού θα πρέπει να ακολουθούν την περιγραφείσα μέθοδο. Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τη δέουσα απόδειξη πληρωμής από την τράπεζα θα επιστρέφονται χωρίς να διεκπεραιώνονται.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

H Eλλάδα απαγορεύει την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών και εξώδικων πράξεων στην επικράτειά της, εκτός αν οι οικείες πράξεις πρόκειται να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν σε υπηκόους του κράτους μέλους προέλευσης των πράξεων αυτών

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η Ελλάδα δεν διατύπωσε επιφυλάξεις ως προς αυτό το άρθρο.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Στην Ελλάδα, οι δικαστές, παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, υποχρεούνται να εκδίδουν αποφάσεις, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Η αίτηση απαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 4 μπορεί να υποβληθεί εντός προθεσμίας τριών ετών από την έκδοση της απόφασης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.