Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Ουγγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Στην Ουγγαρία η υπηρεσία διαβίβασης

  • σε περίπτωση δικαστικών εγγράφων, είναι το δικαστήριο σε διαδικασία του οποίου προέκυψε η προς επίδοση πράξη,
  • σε περίπτωση πράξεων που προέκυψαν από συμβολαιογραφική διαδικασία, είναι ο συμβολαιογράφος σε συμβολαιογραφική διαδικασία του οποίου συντάχθηκε η πράξη, και
  • σε περίπτωση άλλων εξωδικαστικών εγγράφων, είναι ο υπουργός αρμόδιος για το δικαστικό σύστημα.

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Στην Ουγγαρία η υπηρεσία παραλαβής

  • είναι το περιφερειακό δικαστήριο με αρμοδιότητα σύμφωνα με τη διεύθυνση διαμονής του παραλήπτη, όπως αυτή εμφανίζεται στην αίτηση δικαστικής συνδρομής (A lakcím szerint illetékes járásbíróság) και, στη Βουδαπέστη, το κεντρικό πρωτοβάθμιο δικαστήριο της Πέστης (Pesti Központi Kerületi Bíróság), και
  • η ουγγρική ένωση δικαστικών επιμελητών.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Η υπηρεσία παραλαβής δέχεται έγγραφα μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Ουγγρικά, γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Στην Ουγγαρία τα καθήκοντα της κεντρικής αρχής ασκεί ο υπουργός αρμόδιος για το δικαστικό σύστημα.

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Igazságügyi Minisztérium)

Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Διεύθυνση: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Ταχ. διεύθυνση: Pf. 2., 1357 Budapest

Τηλέφωνο: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Φαξ: +36 1 550 3946

Ηλ. ταχυδρομείο: nmfo@im.gov.hu

Γλώσσες επικοινωνίας: ουγγρικά, γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά.

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Εκτός από τα ουγγρικά, δεκτά γίνονται επίσης τα γερμανικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Δεν ισχύει για την Ουγγαρία.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Εκτός από τα ουγγρικά, δεκτά γίνονται επίσης τα γερμανικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Η επίδοση πράξεων από το δικαστήριο είναι δωρεάν.

Τα έξοδα για την επίδοση από έναν δικαστικό επιμελητή ανέρχονται σε 7500 HUF. Το ποσό αυτό πρέπει να καταβληθεί εκ των προτέρων μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον κατωτέρω τραπεζικό λογαριασμό και η απόδειξη της μεταφοράς να επισυναφθεί στην αίτηση:

  • Δικαιούχος λογαριασμού: ουγγρική ένωση δικαστικών επιμελητών (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar)
  • Τράπεζα: Budapest Bank Nyrt.
  • Κωδικός SWIFT (BIC): BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • Συμπληρώστε στο πεδίο μηνύματος: KU2 – αριθ. αναφοράς αίτησης, όνομα παραλήπτη.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Η επίδοση σύμφωνα με το άρθρο 13 ισχύει στην Ουγγαρία μόνον εφόσον ο παραλήπτης είναι πολίτης του διαβιβάζοντος κράτους μέλους.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η επίδοση σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού διενεργείται στην Ουγγαρία σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την επίδοση από δικαστικό επιμελητή.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ουγγρικά δικαστήρια μπορούν να εκδώσουν απόφαση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι του άρθρου 19 παράγραφος 2.

Στην Ουγγαρία η προθεσμία για την υποβολή αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 είναι ένας χρόνος.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.