Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ιρλανδία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Από τις 15/4/2019 τα καθήκοντα της υπηρεσίας διαβίβασης στην Ιρλανδία ασκεί η Combined Court Office (Κοινή Δικαστική Γραμματεία), που εδρεύει στο Castlebar της κομητείας Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

Email: serviceofeudocuments@courts.ie

Τυχόν ερωτήσεις σχετικά με αιτήσεις επίδοσης ή κοινοποίησης που υποβλήθηκαν πριν από τις 15/4/2019 θα πρέπει να αποστέλλονται στην υπηρεσία από την οποία απεστάλη η αίτηση.

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Από τις 15/4/2019 τα καθήκοντα της υπηρεσίας παραλαβής στην Ιρλανδία ασκεί η Combined Court Office (Κοινή Δικαστική Γραμματεία), που εδρεύει στο Castlebar της κομητείας Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

Email: serviceofeudocuments@courts.ie.

Τυχόν ερωτήσεις σχετικά με αιτήσεις επίδοσης ή κοινοποίησης που υποβλήθηκαν πριν από τις 15/4/2019 θα πρέπει να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην οποία απεστάλη η αίτηση.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Διαθέσιμα μέσα παραλαβής πράξεων: τα έγγραφα μπορούν να διαβιβάζονται ταχυδρομικά, συμπεριλαμβανομένου από ιδιωτικό φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως από πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.

Η επικοινωνία διοικητικού χαρακτήρα μπορεί επίσης να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Το τυποποιημένο έντυπο μπορεί να συμπληρώνεται στην ιρλανδική ή την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Ιρλανδία

Επικοινωνία, στην αγγλική ή την ιρλανδική γλώσσα, μπορεί να διεξάγεται μέσω ταχυδρομείου ή μέσω φαξ προς το Central Office of the High Court, στον αριθμό (353-1) 872 56 69. Δυνατή είναι επίσης η τηλεφωνική επικοινωνία με το Central Office of the High Court, στον αριθμό (353-1) 888 60 00.

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Η Ιρλανδία δέχεται το έντυπο της αίτησης (τυποποιημένο έντυπο) στην ιρλανδική ή την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται στο ιρλανδικό δίκαιο.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Η Ιρλανδία δέχεται το έντυπο της βεβαίωσης στην ιρλανδική ή την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Στην περίπτωση που ζητηθεί προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 2, η εν λόγω επίδοση ή κοινοποίηση πραγματοποιείται από οργανισμό παροχής υποστηρικτικών νομικών υπηρεσιών (law agency), ιδιωτικό ερευνητή ή δικηγόρο, έναντι αμοιβής που συμφωνείται μεταξύ των μερών και που κυμαίνεται κατά κανόνα μεταξύ 70 και 100 ευρώ.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Η Ιρλανδία δεν απαγορεύει την εν λόγω επίδοση ή κοινοποίηση.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η Ιρλανδία δεν θα πραγματοποιεί απευθείας επιδόσεις ή κοινοποιήσεις.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα ιρλανδικά δικαστήρια μπορούν να εκδώσουν απόφαση ακόμη και εάν δεν έχει παραληφθεί βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

Όσον αφορά το άρθρο 19 παράγραφος 4, εναπόκειται στο δικαστήριο να κρίνει εάν η αίτηση απαλλαγής του εναγομένου από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας ασκήθηκε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αφότου ο εναγόμενος έλαβε γνώση της απόφασης.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Ουδείς

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/06/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.