Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Διαθέσιμα μέσα παραλαβής των πράξεων: ταχυδρομείο.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου είναι η ιταλική, η γαλλική και η αγγλική.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η κεντρική αρχή είναι η Ενιαία υπηρεσία δικαστικών επιμελητών του Εφετείου Ρώμης.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare N. 52

I-00192 Roma

Τηλ.: (39)06.328361

Φαξ: (39)06.328367933

Στην Ιταλία οι προς κοινοποίηση πράξεις πρέπει να αποστέλλονται με το ταχυδρομείο και να φθάνουν στις υπηρεσίες διαβίβασης δια της ιδίας οδού.

Γλωσσικές γνώσεις : ιταλική, γαλλική και αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου είναι εκτός από την ιταλική, η γαλλική και η αγγλική.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Δεν γίνεται επίκληση καμίας παρέκκλισης.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Το έντυπο που βεβαιώνει την ολοκλήρωση των διατυπώσεων σχετικά με την επίδοση ή την κοινοποίηση μπορεί να συνταχθεί εκτός από την ιταλική και στη γαλλική ή αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Προς το παρόν δεν προβλέπονται δαπάνες για την κοινοποίηση πράξεων από το εξωτερικό.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Η Ιταλία αντιτάσσεται στις απευθείας επιδόσεις ή/και τις κοινοποιήσεις δικαστικών πράξεων μέσω των διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων σε πρόσωπα που διαμένουν στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους (εκτός εάν οι πράξεις επιδίδονται ή κοινοποιούνται σε ιταλό υπήκοο που διαμένει σε άλλο κράτος μέλος).

Η Ιταλία αντιτάσσεται στην επίδοση ή/και την κοινοποίηση δικαστικών πράξεων μέσω των διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων ενός κράτους μέλους σε πρόσωπα που διαμένουν στην Ιταλία, εκτός εάν η πράξη επιδίδεται ή κοινοποιείται σε πολίτη αυτού του κράτους μέλους.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Τίποτα δεν εμποδίζει τους έχοντες έννομο συμφέρον σε μια δίκη να επιδώσουν ή να κοινοποιήσουν απευθείας τις δικαστικές πράξεις μέσω των αρμοδίων δικαστικών επιμελητών του κράτους μέλους παραλαβής.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Η Ιταλία δεν θα προβεί στις ανακοινώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.