Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Με τις τροποποιήσεις του νόμου περί πολιτικής δικονομίας της Δημοκρατίας της Λετονίας, που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019, έγιναν αλλαγές όσον αφορά την επίδοση ή κοινοποίηση αλλοδαπών δικαστικών και εξωδίκων πράξεων στη Λετονία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων) και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου. Ειδικότερα, η κεντρική αρχή που λαμβάνει και διεκπεραιώνει αιτήσεις για την επίδοση ή κοινοποίηση αλλοδαπών πράξεων είναι πλέον το Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Συμβούλιο των ορκωτών δικαστικών επιμελητών της Λετονίας). Επιπλέον, καθορίστηκε τέλος ύψους 113,97 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για κάθε αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων. Η πληρωμή πρέπει να γίνει με τραπεζικό έμβασμα και η τυχόν τραπεζική προμήθεια βαρύνει το πρόσωπο που καταβάλει το κατ’ αποκοπήν ποσό για την επίδοση ή κοινοποίηση των πράξεων.

Αρμόδια κεντρική αρχή:

Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Συμβούλιο των ορκωτών δικαστικών επιμελητών της Λετονίας)

(Από τις 16 Δεκεμβρίου 2019) Διεύθυνση: Lāčplēša iela 27-32, Rīga, LV-1011, Λετονία

Τηλέφωνο: (+371) 67290005 φαξ: (+371) 67290006

Διεύθυνση ηλ. ταχ.: documents@lzti.lv

Λεπτομερή στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:

Αριθ. καταχώρισης: 90001497619

Διεύθυνση έδρας: Lāčplēša iela 27-32, Rīga, LV-1011, Λετονία

Τράπεζα: Swedbank AS

IBAN: LV93 HABA 0551 0380 9674 2

Κωδικός Swift: HABALV22

Σκοπός πληρωμής: λεπτομερή στοιχεία του παραλήπτη.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Οι αιτήσεις άλλων κρατών μελών για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων και βεβαιώσεων επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων γίνονται δεκτές στη Λετονία, αν αποσταλούν ταχυδρομικώς.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται με τα άλλα τυποποιημένα έντυπα που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μπορούν επίσης να υποβάλλονται και με τη χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στο αρμόδιο δικαστήριο της Λετονίας.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Πέραν των λετονικών, γίνονται επίσης δεκτά στη Λετονία τα τυποποιημένα έντυπα που συμπληρώνονται στα αγγλικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η κεντρική αρχή είναι το Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Συμβούλιο των ορκωτών δικαστικών επιμελητών της Λετονίας).

(Από τις 16 Δεκεμβρίου 2019) Διεύθυνση: Lāčplēša iela 27-32, Rīga, LV-1011, Λετονία

Τηλέφωνο: (+371) 67290005 φαξ: (+371) 67290006

Διεύθυνση ηλ. ταχ.: documents@lzti.lv

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Στη Λετονία γίνεται δεκτή αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων η οποία συντάχθηκε βάσει του τυποποιημένου εντύπου του παραρτήματος Ι του κανονισμού, αν υποβληθεί είτε στα λετονικά είτε στα αγγλικά.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Σύμφωνα με το άρθρο 56.1 παράγραφος 1 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας, όταν έχουν εκδοθεί δικαστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 56, με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 9, ένα πρόσωπο θεωρείται ότι έχει ενημερωθεί για τον χρόνο και τον τόπο διενέργειας της ακροαματικής διαδικασίας ή μιας διαδικαστικής πράξης ή για το περιεχόμενο της σχετικής πράξης, και οι δικαστικές πράξεις θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί:

1) την ημερομηνία κατά την οποία ο παραλήπτης ή άλλο πρόσωπο τις παρέλαβε σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφοι 3, 7 ή 8 του νόμου

2) την ημερομηνία κατά την οποία το άτομο αρνήθηκε να τις παραλάβει (άρθρο 57)

3) την έβδομη ημέρα από την αποστολή των πράξεων, αν έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς

4) την τρίτη ημέρα από την αποστολή των πράξεων, αν έχουν αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

5) την τρίτη ημέρα από την αποστολή, αν η κοινοποίηση γίνεται επιγραμμικά (on-line).

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προαναφερθέντος άρθρου, η διαβίβαση δικαστικών πράξεων σε φυσικό πρόσωπο στον δηλωμένο τόπο κατοικίας του, στη δηλωμένη συμπληρωματική του διεύθυνση, στη διεύθυνση που δήλωσε το φυσικό πρόσωπο για την επικοινωνία με το δικαστήριο ή στη διεύθυνση της έδρας νομικού προσώπου, καθώς και η παραλαβή ταχυδρομικής βεβαίωσης που πιστοποιεί την παράδοση των πράξεων ή την επιστροφή τους δεν επηρεάζουν από μόνες τους το γεγονός ότι οι πράξεις έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί. Ο παραλήπτης μπορεί να αντικρούσει το τεκμήριο ότι οι πράξεις έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί την έβδομη ημέρα από την ημερομηνία αποστολής, αν αποστέλλονται ταχυδρομικά, ή την τρίτη ημέρα από την ημερομηνία αποστολής, αν αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή κοινοποιούνται επιγραμμικά, επικαλούμενος αντικειμενικές περιστάσεις ανεξάρτητες από τη βούλησή του, που τον εμπόδισαν να παραλάβει τα έγγραφα στη διεύθυνση που υπέδειξε.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Στη Λετονία γίνεται δεκτή βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων η οποία συντάχθηκε βάσει του τυποποιημένου εντύπου του παραρτήματος Ι του κανονισμού, αν υποβληθεί είτε στα λετονικά είτε στα αγγλικά.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στη Λετονία η επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού, και για κάθε αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης πράξης καταβάλλεται τέλος 113,97 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η πληρωμή πρέπει να γίνει με τραπεζικό έμβασμα και η τυχόν τραπεζική προμήθεια βαρύνει το πρόσωπο που καταβάλει το κατ’ αποκοπήν ποσό για την επίδοση ή κοινοποίηση των πράξεων.

Λεπτομερή στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:

Αριθ. καταχώρισης: 90001497619

(Από τις 16 Δεκεμβρίου 2019) Διεύθυνση έδρας: Lāčplēša iela 27-32, Rīga, LV-1011, Λετονία

Τράπεζα: Swedbank AS

IBAN: LV93 HABA 0551 0380 9674 2

Κωδικός Swift: HABALV22

Σκοπός πληρωμής: λεπτομερή στοιχεία του παραλήπτη.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Η Λετονία αντιτίθεται στην επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 1 του κανονισμού, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες οι πράξεις επιδίδονται ή κοινοποιούνται σε υπηκόους του οικείου κράτους μέλους.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Λετονίας, δεν επιτρέπεται η επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Παρά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού, δικαστήριο ή δικαστής της Λετονίας μπορεί να εκδώσει απόφαση ακόμη και αν δεν έχει παραληφθεί βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού. Στη Λετονία δεν ορίζεται προθεσμία μετά την πάροδο της οποίας οι αιτήσεις για απαλλαγή από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας για την άσκηση ένδικου μέσου δεν γίνονται πλέον αποδεκτές, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Η Δημοκρατία της Λετονίας διατηρεί δύο συμφωνίες που έχει συνάψει:

1) συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Λετονίας και της Δημοκρατίας της Πολωνίας σχετικά με τη δικαστική συνδρομή και τις νομικές σχέσεις σε αστικές, οικογενειακές και ποινικές υποθέσεις

2) συμφωνία σχετικά με τη δικαστική συνδρομή και τις νομικές σχέσεις μεταξύ της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας και της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.