Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Λιθουανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Όλα τα τακτικά δικαστήρια της Δημοκρατίας της Λιθουανίας που εκδικάζουν αστικές και εμπορικές υποθέσεις είναι αρμόδια να διαβιβάζουν πράξεις σε άλλα κράτη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 και τη σύμβαση της Χάγης του 1965.

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Ο φορέας που έχει οριστεί για να παραλαμβάνει αιτήσεις από άλλα κράτη μέλη για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 είναι το λιθουανικό Επιμελητήριο Δικαστικών Επιμελητών.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Οι δικαστικές και εξώδικες πράξεις γίνονται δεκτές ταχυδρομικά και με φαξ.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Η Λιθουανία δέχεται έντυπα που συμπληρώνονται στα λιθουανικά ή τα αγγλικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η κεντρική αρχή που είναι αρμόδια για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Λιθουανία

Τηλ.: +370 5 2662984

Φαξ: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854

Ηλ. διεύθ.: rastine@tm.lt

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές από τη Δημοκρατία της Λιθουανίας για τη συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού είναι η λιθουανική και η αγγλική.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Η λιθουανική νομοθεσία δεν προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές από τη Δημοκρατία της Λιθουανίας για τη συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού είναι η λιθουανική και η αγγλική.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Η Δημοκρατία της Λιθουανίας χρεώνει τέλος 110 ευρώ για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού.

Το τέλος αυτό πρέπει να καταβληθεί στον λογαριασμό της υπηρεσίας παραλαβής, δηλ. του λιθουανικού Επιμελητηρίου Δικαστικών Επιμελητών.

Λιθουανικό Επιμελητήριο Δικαστικών Επιμελητών (Lithuanian Chamber of Bailiffs)

Διεύθυνση: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Λιθουανία

Τράπεζα: Luminor Bank AB, τραπεζικός κωδικός 40100, κωδικός SWIFT AGBLLT2X, αριθμός λογαριασμού: LT92 4010 0424 0031 5815, κωδικός νομικής οντότητας 126198978.

Τηλ. +370 5 2750067, +370 5 2750068, ηλ. διεύθ.: info@antstoliurumai.lt, http://www.anstoliurumai.lt

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Οι αρχές της Λιθουανίας δηλώνουν ότι αντιτίθενται στην επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων στην επικράτειά τους με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 13, εκτός αν οι πράξεις πρόκειται να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε υπήκοο του κράτους από το οποίο προέρχονται οι πράξεις.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Οι αρχές της Λιθουανίας δηλώνουν ότι η επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 15 δεν επιτρέπεται στη Λιθουανία.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Οι αρχές της Λιθουανίας δηλώνουν ότι τα λιθουανικά δικαστήρια μπορούν να εκδώσουν απόφαση ακόμη και αν δεν έχει παραληφθεί βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης, αν πληρούνται όλοι οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού.

Οι αρχές της Λιθουανίας δηλώνουν ότι οι αιτήσεις για απαλλαγή από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας για την άσκηση ένδικου μέσου κατά της απόφασης, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού, δεν εξετάζονται, αν κατατεθούν περισσότερο από ένα έτος μετά την ημερομηνία της απόφασης.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Η Λιθουανία δεν έχει συνάψει συμφωνίες ή διακανονισμούς με άλλα κράτη μέλη για την περαιτέρω επιτάχυνση ή απλούστευση της διαβίβασης πράξεων, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 παράγραφος 2.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.