Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Για την επίδοση πράξεων αρμόδιοι είναι οι δικαστικοί επιμελητές.

Μπορείτε να αναζητήσετε δικαστικό επιμελητή στον εξής ιστότοπο:

http://www.huissier.lu/members.php

Για την κοινοποίηση πράξεων, αρμόδια είναι η γραμματεία του δικαστηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον εξής ιστότοπο:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν διαθέτει καμία σχετική αρμοδιότητα, επομένως δεν πρέπει να απευθύνονται σε αυτό επιστολές ή έγγραφα επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων.

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Μπορείτε να αναζητήσετε δικαστικό επιμελητή στον εξής ιστότοπο:

http://www.huissier.lu/members.php

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Διαθέσιμα μέσα παραλαβής:

ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία, τηλέφωνο.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Γαλλικά και γερμανικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η κεντρική αρχή είναι η Γενική Εισαγγελία (Parquet Général) του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment BC

Διεύθυνση αλληλογραφίας: L-2080 Luxembourg

Τηλ.: (+352) 47 59 81-2336

Φαξ: (+352) 47 05 50

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: parquet.general@justice.etat.lu

Γλώσσες: γαλλικά και γερμανικά.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν διαθέτει καμία σχετική αρμοδιότητα, επομένως δεν πρέπει να απευθύνονται σε αυτό επιστολές ή έγγραφα επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων.

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Το Λουξεμβούργο δέχεται τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης (τυποποιημένο έντυπο) εκτός από τα γαλλικά και στα γερμανικά.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Το Λουξεμβούργο επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, ένα έγγραφο πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί εντός τακτής προθεσμίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 της 13ης Νοεμβρίου 2007.

Όταν η πράξη διαβιβάζεται με επίδοση, το αποδεικτικό της επίδοσης πρέπει να αναγράφει την ημερομηνία της επίδοσης, η οποία είναι η ημερομηνία παράδοσης του αποδεικτικού στον παραλήπτη ή στη διεύθυνση κατοικίας αυτού ή η ημερομηνία παράδοσης της πράξης στη διεύθυνση κατοικίας του παραλήπτη.

Αν ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει το αντίγραφο της προς επίδοση πράξης, ο δικαστικός επιμελητής καταγράφει το γεγονός αυτό στο αποδεικτικό της επίδοσης. Στην περίπτωση αυτή, η επίδοση θεωρείται ότι διενεργήθηκε την ημερομηνία κατά την οποία η πράξη επιδείχθηκε στον παραλήπτη.

Όταν το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να επιδοθεί η πράξη είναι αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ο δικαστικός επιμελητής συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρει τις ενέργειες στις οποίες προέβη για να εντοπίσει τον παραλήπτη της πράξης. Η σύνταξη του πρακτικού ισοδυναμεί με επίδοση.

Όταν η πράξη διαβιβάζεται με κοινοποίηση, το Λουξεμβούργο εφαρμόζει ένα σύστημα διπλής ημερομηνίας.

Η ημερομηνία που ισχύει για τον αποστολέα της πράξης διαφέρει από εκείνη που ισχύει για τον παραλήπτη.

Ημερομηνία κοινοποίησης για τον αποστολέα θεωρείται η ημερομηνία της αποστολής.

Ημερομηνία κοινοποίησης για τον παραλήπτη θεωρείται η ημερομηνία της παράδοσης.

Αν ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει τη συστημένη επιστολή, ο ταχυδρομικός υπάλληλος αναγράφει το γεγονός στην απόδειξη παραλαβής και επιστρέφει τη συστημένη αποστολή, συνοδευόμενη από την απόδειξη παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή, η κοινοποίηση θεωρείται ότι διενεργήθηκε την ημερομηνία κατά την οποία η συστημένη επιστολή επιδείχθηκε στον παραλήπτη.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Το Λουξεμβούργο δέχεται τη συμπλήρωση του εντύπου της βεβαίωσης εκτός από τα γαλλικά και στα γερμανικά.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Το ενιαίο πάγιο τέλος έχει οριστεί στο ποσό των 138 EUR.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Το Λουξεμβούργο δηλώνει ότι απαγορεύει την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων από τους διπλωματικούς και προξενικούς υπαλλήλους του στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους.

Το Λουξεμβούργο δηλώνει ότι απαγορεύει επίσης την εν λόγω επίδοση ή κοινοποίηση στην επικράτειά του από τους διπλωματικούς και προξενικούς υπαλλήλους άλλων κρατών μελών, εκτός αν η πράξη πρόκειται να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί σε υπήκοο του κράτους μέλους προέλευσής της.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Το Λουξεμβούργο αποδέχεται την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν διαθέτει καμία σχετική αρμοδιότητα, επομένως δεν πρέπει να απευθύνονται σε αυτό επιστολές ή έγγραφα επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων.

Για την επίδοση πράξεων αρμόδιοι είναι οι δικαστικοί επιμελητές.

Ο δικαστικός επιμελητής του κράτους παραλαβής δεν ευθύνεται για την τυπική και την ουσιαστική νομιμότητα της πράξης η οποία του διαβιβάζεται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο. Η ευθύνη του περιορίζεται στον τύπο και στους όρους της επίδοσης που θα εφαρμόσει στο κράτος παραλαβής.

Μπορείτε να αναζητήσετε δικαστικό επιμελητή στον εξής ιστότοπο:

http://www.huissier.lu/members.php

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Το Λουξεμβούργο δηλώνει ότι, παρά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 1, οι δικαστές του μπορούν να εκδώσουν απόφαση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

Δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 4, το Λουξεμβούργο διευκρινίζει ότι η αίτηση απαλλαγής από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας κηρύσσεται απαράδεκτη αν δεν υποβληθεί εντός εύλογης, κατά την κρίση του δικαστή, προθεσμίας από τη στιγμή που ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της απόφασης ή από τη στιγμή που έπαψε η αδυναμία δράσης, και δεν μπορεί να υποβληθεί αργότερα από ένα χρόνο μετά την επίδοση της απόφασης.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

/

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.