Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Office of the State Advocate (Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους)

Διεύθυνση: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Ταχυδρομικός κώδικας: VLT1311

Τηλ.:+356 22265000

Ηλ. ταχ.: info@stateadvocate.mt

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Office of the State Advocate (Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους)

Διεύθυνση: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Ταχυδρομικός κώδικας: VLT1311

Τηλ.:+356 22265000

Ηλ. ταχ.: info@stateadvocate.mt

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Μέσα με τα οποία γίνεται η παραλαβή εγγράφων: Τα πρωτότυπα έγγραφα συνοδευόμενα από το παράρτημα 1 του κανονισμού (ΕΚ) 1393/2007 και την απόδειξη της τράπεζας πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς. Είναι δυνατό να αποστέλλονται αντίγραφα εκ των προτέρων με φαξ και/ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Οι γλώσσες που είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου είναι τα αγγλικά και τα μαλτέζικα.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Office of the State Advocate (Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους)

Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

il-Belt Valletta VLT1311

Τηλ.: +356 22265000

Ηλ. ταχ.: info@stateadvocate.mt

Γεωγραφικές ζώνες δικαιοδοσίας: Μάλτα και Γκόζο

Μέσα διαθέσιμα για την παραλαβή και την επικοινωνία και γλωσσικές δεξιότητες: Αγγλικά

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Αγγλικά

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Η Μάλτα προτίθεται να παρεκκλίνει από το άρθρο 9 παράγραφος 2 διότι δεν είναι συμβατό με το μαλτεζικό δικονομικό δίκαιο.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση μαλτέζικα αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Αγγλικά

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Τα έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού ανέρχονται σε πάγιο τέλος ύψους 50 ευρώ για κάθε έγγραφο που επιδίδεται/κοινοποιείται.

Το εν λόγω τέλος πρέπει να καταβάλλεται πριν από την επίδοση ή την κοινοποίηση. Τα έγγραφα θα επιστρέφονται χωρίς επεξεργασία αν το αίτημα κοινοποίησης δεν συνοδεύεται από τραπεζική απόδειξη μετά την πραγματοποίηση της εν λόγω πληρωμής. Η καταβολή του τέλους πραγματοποιείται με τραπεζικό έμβασμα το οποίο πρέπει να επιστραφεί χωρίς επεξεργασία. Η καταβολή των τελών πρέπει να γίνεται με τραπεζικά εμβάσματα πληρωτέα υπέρ του Γραφείου του Γενικού Συμβούλου του Κράτους με τα εξής στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:

Επωνυμία της τράπεζας: Bank Ċentrali ta’ Malta

Όνομα του λογαριασμού: AG Office – Receipt of Service Documents

Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Κωδικός Swift: MALTMTMT

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Ναι, είμαστε αντίθετοι.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Καμία αντίρρηση

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Δεν είναι δυνατό διότι απαιτείται απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης. Εντούτοις, αν εκδοθεί απόφαση σε βάρος προσώπου το οποίο δεν είχε κλητευθεί δεόντως εκ των προτέρων, το εν λόγω πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει, εντός τριών μηνών από την έκδοση της απόφασης, την επανεξέταση της υπόθεσης.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Καμία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.