Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Όλοι οι δικαστικοί επιμελητές στις Κάτω Χώρες είναι υπηρεσίες διαβίβασης. Αναζητήστε υπηρεσία διαβίβασης μέσω: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Όλοι οι δικαστικοί επιμελητές και η κεντρική αρχή στις Κάτω Χώρες είναι υπηρεσίες παραλαβής. Αναζητήστε υπηρεσία παραλαβής μέσω: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Οι δικαστικοί επιμελητές μπορούν να παραλαμβάνουν πράξεις ταχυδρομικά. Οι υπηρεσίες παραλαβής των οποίων ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνεται στο παράρτημα μπορούν επίσης να παραλαμβάνουν πράξεις με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού και στη βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού είναι τα αγγλικά και τα γερμανικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η κεντρική αρχή είναι ο Βασιλικός Επαγγελματικός Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών.

Διεύθυνση:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR DEN HAAG

Nederland

Τηλέφωνο: + 31 70 890 35 30

Ηλ. ταχυδρομείο: kbvg@kbvg.nl

Δικτυακός τόπος: http://www.kbvg.nl/

Η κεντρική αρχή μπορεί να παραλαμβάνει/κοινοποιεί πράξεις με ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικά, στα ολλανδικά ή τα αγγλικά.

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού και στη βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού είναι τα αγγλικά και τα γερμανικά.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Στις Κάτω Χώρες, όταν μια πράξη πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί εντός τακτής προθεσμίας, η ημερομηνία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όσον αφορά τον αιτούντα καθορίζεται σύμφωνα με το δίκαιο των Κάτω Χωρών.

Εάν σύμφωνα με το δίκαιο ενός κράτους μέλους της ΕΕ η διεκπεραίωση μιας πράξης πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τακτής προθεσμίας, η ημερομηνία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τον αιτούντα καθορίζεται σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας αυτής.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού και στη βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού είναι τα αγγλικά και τα γερμανικά.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Το ποσό του πάγιου τέλους για τα έξοδα από την παρέμβαση δικαστικού λειτουργού ή αρμόδιου προσώπου κατά το δίκαιο του κράτους μέλους παραλαβής ορίζεται σε 65 ευρώ.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Οι Κάτω Χώρες δεν αντιτίθενται στη δυνατότητα των κρατών μελών να προβαίνουν απευθείας, χωρίς κανέναν καταναγκασμό, μέσω των διπλωματικών ή προξενικών τους υπαλλήλων, στις επιδόσεις ή κοινοποιήσεις δικαστικών πράξεων σε πρόσωπα που κατοικούν στις Κάτω Χώρες.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Επιτρέπεται η απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού από δικαστικό επιμελητή σε πρόσωπα που διαμένουν στις Κάτω Χώρες.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Οι δικαστές στις Κάτω Χώρες μπορούν, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 19 παράγραφος 1, να εκδώσουν απόφαση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Η αίτηση απαλλαγής από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού είναι παραδεκτή εφόσον υποβληθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/08/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.