Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Πορτογαλία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Η Πορτογαλία ορίζει ως υπηρεσίες διαβίβασης:

- τα πρωτοδικεία (Tribunais Judiciais de Comarca)

- τους υπεύθυνους δημόσιων μητρώων (conservadores)

- τους συμβολαιογράφους

- τους δικαστικούς επιμελητές (agentes de execução) και

- τους δικαστικούς εκπροσώπους (mandatários judiciais).

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Η Πορτογαλία ορίζει ως υπηρεσίες παραλαβής:

- το τμήμα γενικής αρμοδιότητας (juízo de competência genérica) ή το τοπικό πολιτικό τμήμα (juízo local cível), αν υπάρχει, του αρμόδιου πρωτοδικείου και

- τους δικαστικούς επιμελητές [Σύλλογος νομικών αντιπροσώπων και δικαστικών επιμελητών (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução - OSAE)].

Rua Artilharia Um, n.º 63

1250-083 Lisboa

Τηλ.: (351) 21 389 42 00

Φαξ: (351) 21 353 48 70

Ηλεκτρονική διεύθυνση: geral@osae.pt

http://www.osae.pt/pt/pag/OSAE/osae/1/1/1/1

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Διαθέσιμα μέσα παραλαβής: ταχυδρομείο.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Εκτός από τα πορτογαλικά, η Πορτογαλία δέχεται επίσης για τη συμπλήρωση του εντύπου τα ισπανικά και τα αγγλικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Στην Πορτογαλία, η κεντρική αρχή είναι η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης της Δικαιοσύνης (Direcção-Geral da Administração da Justiça).

Direcção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBOA

Τηλ.: (351) 21 790 62 00 - (351) 21 790 62 23

Φαξ: (351) 211545100/60

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: correio@dgaj.mj.pt

Ιστότοπος: http://www.dgaj.mj.pt/

Ομιλούμενες γλώσσες: πορτογαλικά, ισπανικά, γαλλικά και αγγλικά.

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Εκτός από τα πορτογαλικά, η Πορτογαλία δέχεται επίσης για τη συμπλήρωση του εντύπου τα ισπανικά και τα αγγλικά.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 3 και του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού, το άρθρο 323 του πορτογαλικού Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι η περίοδος παραγραφής διακόπτεται πέντε ημέρες μετά από την αίτηση επίδοσης, ακόμα και εάν η επίδοση δεν κατέστη δυνατή για λόγους που δεν αποδίδονται στον αιτούντα.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Εκτός από τα πορτογαλικά, η Πορτογαλία δέχεται επίσης βεβαιώσεις συμπληρωμένες στα ισπανικά ή στα αγγλικά.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Γενικά, για την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων προερχομένων από άλλο κράτος μέλος δεν καταβάλλονται τέλη ή έξοδα, όταν αυτές απευθύνονται στα δικαστήρια.

Ωστόσο, όταν η επίδοση ή κοινοποίηση διενεργείται αυτοπροσώπως από δικαστικό λειτουργό (oficial de justiça) ή δικαστικό επιμελητή, καταβάλλονται τα εξής ποσά:

1. Δικαστικοί επιμελητές:

Διενεργηθείσα επίδοση ή κοινοποίηση: 76 EUR.

Μη διενεργηθείσα επίδοση ή κοινοποίηση (ο παραλήπτης δεν κατοικεί στη διεύθυνση της επίδοσης ή κοινοποίησης, η διεύθυνση δεν υπάρχει κ.λπ.): 50,50 EUR.

2. Δικαστικοί λειτουργοί (oficiais de justiça):

Διενεργηθείσα επίδοση ή κοινοποίηση: 51 EUR.

Μη διενεργηθείσα επίδοση ή κοινοποίηση (ο παραλήπτης δεν κατοικεί στη διεύθυνση της επίδοσης ή κοινοποίησης, η διεύθυνση δεν υπάρχει κ.λπ.): δεν καταβάλλεται τέλος.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Η Πορτογαλία απαγορεύει την άσκηση από άλλο κράτος μέλος του δικαιώματος επίδοσης ή κοινοποίησης δικαστικών ή εξώδικων πράξεων στην επικράτειά της από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους, εκτός εάν ο παραλήπτης είναι υπήκοος του κράτους μέλους προέλευσης.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η πορτογαλική νομοθεσία δεν επιτρέπει την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση του άρθρου 15 του κανονισμού.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Παρά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 1, οι Πορτογάλοι δικαστές μπορούν να εκδώσουν απόφαση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.

Για τους σκοπούς του άρθρου 19 παράγραφος 4, η Πορτογαλία δηλώνει ότι η προθεσμία για την αίτηση απαλλαγής από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας για την άσκηση ένδικου μέσου είναι ένα έτος από την ημερομηνία της απόφασης. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, η αίτηση δεν γίνεται δεκτή.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Συμφωνίες στις οποίες είναι μέρη κράτη μέλη:

- Συμφωνία μεταξύ της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ισπανίας, της 19ης Νοεμβρίου 1997, περί δικαστικής συνδρομής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις

Άλλες συμφωνίες στις οποίες είναι μέρος η Πορτογαλία:

- Συμφωνία με την Αγκόλα, της 30ής Αυγούστου 1995, περί νομικής και δικαστικής συνεργασίας

- Συμφωνία με τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου, της 2ας Φεβρουαρίου 2003, περί νομικής και δικαστικής συνεργασίας

- Συμφωνία της 1ης Ιουλίου 2001 με την ειδική διοικητική περιοχή του Μακάο, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, περί νομικής και δικαστικής συνεργασίας

- Συμφωνία με τη Γουινέα Μπισάου, της 5ης Ιουλίου 1988, περί νομικής συνεργασίας

- Συμφωνία με τη Μοζαμβίκη, της 12ης Απριλίου 1990, περί νομικής και δικαστικής συνεργασίας

- Νομική συμφωνία με το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, της 23ης Μαρτίου 1976.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.