Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Όσον αφορά τις δικαστικές πράξεις, οι ρουμανικές αρχές διαβίβασης είναι όλα τα ρουμανικά δικαστήρια που μπορούν να επιδίδουν απευθείας δικαστικές πράξεις στις αρχές παραλαβής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ειρηνοδικεία, πρωτοδικεία, εφετεία, ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο.

Όσον αφορά τις εξώδικες πράξεις, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές και άλλες αρχές, στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει η επίδοση πράξεων στο εξωτερικό, πραγματοποιούν τη διαβίβαση των αιτήσεων μέσω των ειρηνοδικείων στην περιφέρεια των οποίων έχουν την επαγγελματική έδρα τους [άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του νόμου αριθ. 189/2003 σχετικά με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις].

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Αρμόδια ρουμανική αρχή για την παραλαβή των αιτήσεων επίδοσης ή κοινοποίησης δικαστικών και εξωδίκων πράξεων είναι το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κατοικία ή η έδρα του παραλήπτη [άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του νόμου υπ’ αριθ. 189/2003 σχετικά με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις].

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Το ταχυδρομείο και η τηλεομοιοτυπία είναι τα τεχνικά μέσα παραλαβής των αιτήσεων και των συνημμένων σ’ αυτές πράξεων.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Επιπλέον των εντύπων που είναι συμπληρωμένα στη ρουμανική γλώσσα, η Ρουμανία δέχεται και τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι η ρουμανική κεντρική αρχή.

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucureşti cod 050741

Τηλ.: +40372041077 Αριθ. τηλεομ.: +40372041079

Υπηρεσία διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Τηλ.: +40372041083 Τηλ.: +40372041218 Αριθ. τηλεομ.: +40372041079, +40372041084

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Επιπλέον των εντύπων που είναι συμπληρωμένα στη ρουμανική γλώσσα, η Ρουμανία δέχεται και τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Το ταχυδρομείο και η τηλεομοιοτυπία είναι τα μέσα διαβίβασης των αιτήσεων και των συνημμένων σ’ αυτές πράξεων.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Το άρθρο 183 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (ΚΠολΔ) ρυθμίζει τις πράξεις που κατατίθενται στο ταχυδρομείο, στις ειδικές υπηρεσίες κατεπείγουσας παράδοσης, τις στρατιωτικές μονάδες ή τις φυλακές.

Το διαδικαστικό έγγραφο που κατατίθεται εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας με συστημένη επιστολή στο ταχυδρομικό γραφείο ή που κατατίθεται σε ειδική υπηρεσία κατεπείγουσας παράδοσης ή σε ειδική υπηρεσία κοινοποίησης θεωρείται ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Η πράξη που κατατίθεται από το ενδιαφερόμενο μέρος εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας σε στρατιωτική μονάδα ή στη διοικητική υπηρεσία των φυλακών όπου βρίσκεται το μέρος αυτό, θεωρείται, επίσης, ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Η απόδειξη του ταχυδρομικού γραφείου, όπως και η καταχώριση ή η βεβαίωση που δίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, από την υπηρεσία κατεπείγουσας παράδοσης, την ειδική υπηρεσία κοινοποίησης, τη στρατιωτική μονάδα ή τη διοικητική υπηρεσία των φυλακών, για την κατατεθείσα πράξη, αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας κατάθεσης της πράξης από το ενδιαφερόμενο μέρος.

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 199 παράγραφος 1 του ΚΠολΔ, η διαδικασία ξεκινά με την υποβολή του αιτήματος στο δικαστήριο. Το αίτημα δικαστικής προσφυγής, το οποίο έχει κατατεθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή μέσω εκπροσώπου του, με ταχυδρομείο, ιδιωτική υπηρεσία ταχείας επίδοσης, φαξ ή έχει σκαναριστεί και διαβιβαστεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ως ηλεκτρονικό έγγραφο, καταχωρίζεται και λαμβάνει βέβαιη ημερομηνία με την εναπόθεση της σφραγίδας εισερχομένου.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 σημεία 18, 10 και 11, όπως και σύμφωνα με το άρθρο 30 σημείο 6 του έκτακτου διατάγματος αριθ. 13/2013 σχετικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, ως υπηρεσία συστημένης αποστολής νοείται η ταχυδρομική υπηρεσία με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι προσφέρει στον αποστολέα εγγύηση, άπαξ, έναντι ενδεχόμενης απώλειας, κλοπής, ολικής ή μερικής καταστροφής ή ζημίας της ταχυδρομικής αποστολής που έχει καταχωριστεί και στην έκδοση, μετά την πραγματοποίηση της αποστολής, κατόπιν σχετικού αιτήματος, απόδειξης κατάθεσης ή παράδοσης της ταχυδρομικής αποστολής στον αποδέκτη, χωρίς να απαιτείται έγγραφη επιβεβαίωση της παραλαβής από τον αποδέκτη.

Ο όρος «διαβίβαση αλληλογραφίας» σημαίνει το γραπτό μήνυμα σε οποιοδήποτε φυσικό μέσο που πρέπει να μεταφερθεί και να παραδοθεί στη διεύθυνση που αναγράφει ο αποστολέας επάνω στο αντικείμενο ή στο περιτύλιγμά του.

Η ημερομηνία κατάθεσης του ταχυδρομικού αντικειμένου είναι η ημερομηνία κατά την οποία αυτό παραλήφθηκε και παραμένουν εφαρμοστέες οι διατάξεις του άρθρου 183 του νόμου αριθ. 134/2010 για τον ΚΠολΔ, όπως αναδημοσιεύτηκε, με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσθήκες.

Η ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία συλλογής του ταχυδρομικού αντικειμένου μέσω των σημείων πρόσβασης, εάν είχε συλλεχθεί πριν από την τελευταία εντολή έναρξης διακίνησης της αλληλογραφίας που είχε καθοριστεί για το συγκεκριμένο σημείο πρόσβασης. Όταν η συλλογή πραγματοποιείται μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, ως ημερομηνία κατάθεσης του ταχυδρομικού αντικειμένου είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα που συλλέχθηκε αυτό μέσω των σημείων πρόσβασης.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Επιπλέον της βεβαίωσης της επίδοσης στη ρουμανική γλώσσα, η Ρουμανία δέχεται τη διαβίβασή της στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η επίδοση διαδικαστικών πράξεων γίνεται κατ’ αρχήν δωρεάν, από τους δικαστικούς κλητήρες ή από άλλους υπαλλήλους του δικαστηρίου και, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, με το ταχυδρομείο, με συστημένη επιστολή, με βεβαίωση περιεχομένου και απόδειξη παραλαβής, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο συνάπτεται η απόδειξη παραλαβής/τα πρακτικά και η κοινοποίηση που προβλέπεται από τον νόμο. Κατόπιν αιτήματος και με δαπάνες των ενδιαφερόμενων μερών, η επίδοση των διαδικαστικών πράξεων μπορεί να γίνει από το δικαστήριο μέσω δικαστικών επιμελητών είτε μέσω υπηρεσίας κατεπείγουσας παράδοσης (άρθρο 154 παράγραφοι 1, 4 και 5 του κώδικα πολιτικής δικονομίας). Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών κυμαίνονται μεταξύ 20 και 400 ρουμανικών λέι. Ο/η ενδιαφερόμενος/-η παραπέμπεται στο διάταγμα του υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 2550/14.11.2006 σχετικά με την έγκριση των ελάχιστων και μέγιστων αμοιβών για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι δικαστικοί επίμελητές.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η Ρουμανία δηλώνει ότι διπλωματικοί ή προξενικοί υπάλληλοι άλλου κράτους δεν δικαιούνται να κοινοποιούν ή να επιδίδουν δικαστικές ή εξώδικες πράξεις στην επικράτειά της παρά μόνον σε πολίτες του κράτους που εκπροσωπούν.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η Ρουμανία αντιτίθεται στη δυνατότητα απευθείας επίδοσης ή κοινοποίησης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Τα δικαστήρια της Ρουμανίας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του κανονισμού, μπορούν να εκδώσουν απόφαση μόνον όταν ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Η αίτηση απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού μπορεί να υποβληθεί εντός ενός έτους από την έκδοση της απόφασης.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.