Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ρουμανία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Οι ρουμανικές αρχές διαβίβασης είναι όλα τα ρουμανικά δικαστήρια που μπορούν να επιδίδουν απευθείας δικαστικές πράξεις στις αρχές παραλαβής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ειρηνοδικεία, πρωτοδικεία, εφετεία, ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο.

Συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές και άλλες αρχές, στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει η επίδοση πράξεων στο εξωτερικό, πραγματοποιούν τη διαβίβαση των αιτήσεων μέσω των ειρηνοδικείων στην περιφέρεια των οποίων έχουν την επαγγελματική έδρα τους [άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του νόμου υπ’ αριθ. 189/2003 σχετικά με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις].

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Αρμόδια ρουμανική αρχή για την παραλαβή των αιτήσεων επίδοσης ή κοινοποίησης δικαστικών και εξωδίκων πράξεων είναι το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κατοικία ή η έδρα του παραλήπτη [άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του νόμου υπ’ αριθ. 189/2003 σχετικά με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις].

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Το ταχυδρομείο και η τηλεομοιοτυπία είναι τα τεχνικά μέσα παραλαβής των αιτήσεων και των συνημμένων σ’ αυτές πράξεων.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Επιπλέον των εντύπων που είναι συμπληρωμένα στη ρουμανική γλώσσα, η Ρουμανία δέχεται και τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι η ρουμανική κεντρική αρχή.

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucureşti cod 050741

Τηλ.: +40372041077 Αριθ. τηλεομ.: +40372041079

Υπηρεσία διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Τηλ.: +40372041083 Τηλ.: +40372041218 Αριθ. τηλεομ.: +40372041079, +40372041084

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Επιπλέον των εντύπων που είναι συμπληρωμένα στη ρουμανική γλώσσα, η Ρουμανία δέχεται και τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Το ταχυδρομείο και η τηλεομοιοτυπία είναι τα μέσα διαβίβασης των αιτήσεων και των συνημμένων σ’ αυτές πράξεων.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Επιπλέον της βεβαίωσης της επίδοσης στη ρουμανική γλώσσα, η Ρουμανία δέχεται τη διαβίβασή της στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Η επίδοση διαδικαστικών πράξεων γίνεται κατ’ αρχήν δωρεάν, από τους δικαστικούς κλητήρες ή από άλλους υπαλλήλους του δικαστηρίου και, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, με το ταχυδρομείο, με συστημένη επιστολή, με βεβαίωση περιεχομένου και απόδειξη παραλαβής, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο συνάπτεται η απόδειξη παραλαβής/τα πρακτικά και η κοινοποίηση που προβλέπεται από τον νόμο. Κατόπιν αιτήματος και με δαπάνες των ενδιαφερόμενων μερών, η επίδοση των διαδικαστικών πράξεων μπορεί να γίνει από το δικαστήριο μέσω δικαστικών επιμελητών είτε μέσω υπηρεσίας κατεπείγουσας παράδοσης (άρθρο 154 παράγραφοι 1, 4 και 5 του κώδικα πολιτικής δικονομίας). Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών κυμαίνονται μεταξύ 20 και 400 ρουμανικών λέι. Ο/η ενδιαφερόμενος/-η παραπέμπεται στο διάταγμα του υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 2550/14.11.2006 σχετικά με την έγκριση των ελάχιστων και μέγιστων αμοιβών για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι δικαστικοί επίμελητές.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Η Ρουμανία δηλώνει ότι διπλωματικοί ή προξενικοί υπάλληλοι άλλου κράτους δεν δικαιούνται να κοινοποιούν ή να επιδίδουν δικαστικές ή εξώδικες πράξεις στην επικράτειά της παρά μόνον σε πολίτες του κράτους που εκπροσωπούν.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η Ρουμανία αντιτίθεται στη δυνατότητα απευθείας επίδοσης ή κοινοποίησης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Τα δικαστήρια της Ρουμανίας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του κανονισμού, μπορούν να εκδώσουν απόφαση μόνον όταν ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Η αίτηση απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού μπορεί να υποβληθεί εντός ενός έτους από την έκδοση της απόφασης.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/04/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.