Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Σκωτία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Υπηρεσίες παραλαβής είναι οι messengers-at-arms (δικαστικοί επιμελητές). Για κατάλογο των messengers-at-arms βλ. ιστότοπο της Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers) (SMASO) (Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών): SMASO

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Υπηρεσίες παραλαβής είναι οι messengers-at-arms (δικαστικοί επιμελητές). Για κατάλογο των messengers-at-arms βλ. ιστότοπο της Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers) (SMASO) (Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών): SMASO

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Οι πράξεις μπορούν να διαβιβάζονται με φαξ και με το ταχυδρομείο.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Αγγλικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Scottish Government (Κυβέρνηση της Σκωτίας)

Central Authority & International Law Team (Κεντρική αρχή & Ομάδα Διεθνούς Δικαίου)

St Andrew’s House (GW15)

Edinburgh

EH1 3DG

Τηλ.: +44 131 244 4829

Φαξ: +44 131 244 4848

E-mail: Finbarr.Lee@gov.scot

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Τα έντυπα πρέπει να διαβιβάζονται στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Το Ηνωμένο Βασίλειο προτίθεται να παρεκκλίνει από τις διατάξεις αυτές, διότι αυτό το άρθρο μπορεί να επιδεινώσει τον ήδη πολύπλοκο χαρακτήρα της νομοθεσίας του όσον αφορά τις προθεσμίες και την παραγραφή. Είναι σημαντικό να μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης, διότι καθορίζει τη χρονική στιγμή από την οποία ένας διάδικος μπορεί να ζητήσει την έκδοση ερήμην απόφασης. Το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί ότι το ακριβές νόημα αυτής της διάταξης και η σκοπούμενη λειτουργία της στην πράξη δεν είναι επαρκώς σαφή ως εκ τούτου, αυτή η διάταξη θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ενδεχόμενης σύγχυσης. Κατά συνέπεια, το Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερα να αφεθεί το θέμα αυτό στην εθνική νομοθεσία, τουλάχιστον μέχρις ότου καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της λειτουργίας του στην πράξη στα άλλα κράτη μέλη μετά την εφαρμογή του κανονισμού.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Πέραν των αγγλικών, το Ηνωμένο Βασίλειο δέχεται και βεβαιώσεις στα γαλλικά.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης από τους messengers-at-arms (δικαστικούς επιμελητές): i) 142,51 λίρες στερλίνες για προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση· και ii) 45,40 λίρες στερλίνες για ταχυδρομική επίδοση ή κοινοποίηση. Διευκρινίζεται ότι τα εν λόγω έξοδα ταχυδρομικής επίδοσης ή κοινοποίησης δεν ισχύουν για την ταχυδρομική επίδοση ή κοινοποίηση που γίνεται βάσει του άρθρου 14. Στα εν λόγω έξοδα προστίθεται και ΦΠΑ.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Η Σκωτία δεν αντιτίθεται στην άσκηση του δικαιώματος που προβλέπεται από το άρθρο 13 παράγραφος 1 στο έδαφός της.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η Σκωτία δεν αντιτίθεται στη δυνατότητα απευθείας επίδοσης ή κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη της Σύμβασης της Χάγης, τα δικαστήρια της Σκωτίας μπορούν, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, να εκδώσουν απόφαση, αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

Προβλέπεται προθεσμία από την έκδοση της απόφασης, εντός της οποίας μπορεί να υποβληθεί η αίτηση απαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 4:

Το πολύ εντός ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης, προθεσμία που συνάδει με τη σύμβαση της Χάγης και είναι η προθεσμία που προβλέπεται στον Οργανισμό των δικαστηρίων της Σκωτίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.