Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Οι αρχές της Σλοβακίας αποδέχονται γραπτές αιτήσεις για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων σε έντυπη μορφή.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4, για τη συμπλήρωση των εντύπων η Σλοβακική Δημοκρατία δέχεται τα τσεχικά, τα αγγλικά και τα σλοβακικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας

Τμήμα Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Σλοβακική Δημοκρατία

Τηλέφωνο: (+421) 2 888 91 258

Φαξ: (+421) 2 888 91 604

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: civil.inter.coop@justice.sk

Ιστότοπος: https://www.justice.gov.sk

Γλώσσες: σλοβακικά, τσεχικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Σύμφωνα με το άρθρο 4, για τη συμπλήρωση των εντύπων η Σλοβακική Δημοκρατία δέχεται τα τσεχικά, τα αγγλικά και τα σλοβακικά.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Η Σλοβακική Δημοκρατία δεν έχει να γνωστοποιήσει κάτι σχετικά με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και με το άρθρο 9 παράγραφος 2, καθώς, σύμφωνα με το σλοβακικό δίκαιο, δεν απαιτείται η επίδοση ή κοινοποίηση ορισμένων εγγράφων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, όπως προβλέπεται από τα εν λόγω άρθρα.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Σύμφωνα με το άρθρο 10, για τη συμπλήρωση των εντύπων η Σλοβακική Δημοκρατία δέχεται τα τσεχικά, τα αγγλικά και τα σλοβακικά.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται κυρίως από το δικαστήριο που παραλαμβάνει την αίτηση. Υπό ορισμένες περιστάσεις, ωστόσο, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων σε δικαστικό λειτουργό. Εάν ο λειτουργός στον οποίον ανατίθεται η επίδοση ή κοινοποίηση από το δικαστήριο είναι δικαστικός επιμελητής (súdny exekútor), επιβάλλεται τέλος 6,64 ευρώ για κάθε έγγραφο που επιδίδεται ή κοινοποιείται.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Η Σλοβακική Δημοκρατία απαγορεύει την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους, εκτός εάν οι οικείες πράξεις πρόκειται να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε υπηκόους του κράτους μέλους προέλευσης των πράξεων αυτών.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Το σλοβακικό δίκαιο δεν επιτρέπει την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων από το εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον σε δίκη μέσω δικαστικών λειτουργών ή άλλων αρμοδίων προσώπων στη Σλοβακική Δημοκρατία.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2, η Σλοβακική Δημοκρατία δηλώνει ότι, παρά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 1, οι δικαστές μπορούν να εκδίδουν αποφάσεις ακόμη και αν δεν έχει παραληφθεί βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της εν λόγω διάταξης.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.