Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Οι υπηρεσίες διαβίβασης είναι οι εξής: τα τοπικά δικαστήρια (okrajna sodišča), τα περιφερειακά δικαστήρια (okrožna sodišča), το δικαστήριο εργατικών και κοινωνικών υποθέσεων (delovno in socialno sodišče), το διοικητικό δικαστήριο (upravno sodišče), τα ανώτερα δικαστήρια (višja sodišča), το ανώτατο δικαστήριο (Vrhovno sodišče), το συνταγματικό δικαστήριο (Ustavno sodišče) και η γενική εισαγγελία (Državno odvetništvo).

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Όλα τα περιφερειακά δικαστήρια λειτουργούν ως αρμόδιες υπηρεσίες παραλαβής.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Η Σλοβενία δέχεται το έντυπο αίτησης συμπληρωμένο στα σλοβενικά ή στα αγγλικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministrstvo za pravosodje)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Τηλ.: (+386)1369 53 42

Φαξ: (+386)1369 57 83

Ηλ. ταχυδρομείο: gp.mp@gov.si

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Η Σλοβενία δέχεται το έντυπο αίτησης συμπληρωμένο στα σλοβενικά ή στα αγγλικά.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Σύμφωνα με τη σλοβενική νομοθεσία, δεν απαιτείται η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου εντός τακτής προθεσμίας.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Η Σλοβενία δέχεται βεβαιώσεις συμπληρωμένες στα σλοβενικά ή στα αγγλικά.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

  • Η Σλοβενία επιτρέπει την επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους, υπό τους όρους του άρθρου 13 παράγραφος 1.
  • Η Σλοβενία απαγορεύει την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους σε πρόσωπα που κατοικούν στη Σλοβενία, εκτός εάν η οικεία πράξη πρόκειται να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί σε υπήκοο του κράτους μέλους προέλευσης της πράξης.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Σύμφωνα με τη σλοβενική νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού, ο δικαστής μπορεί να εκδώσει απόφαση ακόμα και εάν δεν έχει παραληφθεί βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισμού.

Η αίτηση απαλλαγής μπορεί να υποβληθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.