Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Στην Ισπανία είναι οι δικαστικοί επιμελητές των διαφόρων δικαστηρίων.

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Όσον αφορά τα διαθέσιμα μέσα παραλαβής, τα δικαστήρια επί του παρόντος διαθέτουν ηλεκτρονικά και τηλεματικά μέσα, τα οποία όμως βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και, ως εκ τούτου, με την επιφύλαξη της μελλοντικής τους χρήσης, προς το παρόν οι πράξεις παραλαμβάνονται μόνον ταχυδρομικώς.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου: αγγλικά, γαλλικά, πορτογαλικά ή ισπανικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η κεντρική αρχή για την Ισπανία είναι η γενική υποδιεύθυνση διεθνούς δικαστικής συνεργασίας (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

φαξ (34) 913 90 44 57.

Προς το παρόν, το αποδεκτό μέσο παραλαβής είναι η ταχυδρομική αποστολή.

Γλωσσικές γνώσεις: ισπανικά, γαλλικά και αγγλικά.

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Εκτός από τα ισπανικά, η Ισπανία δέχεται το έντυπο της αίτησης (τυποποιημένο έντυπο) συμπληρωμένο στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα πορτογαλικά.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Οι προθεσμίες ποικίλλουν ανάλογα με το έγγραφο που κοινοποιείται και το είδος της διαδικασίας ή του σταδίου της διαδικασίας

κατά γενικό κανόνα ισχύουν προθεσμίες 3 ή 5 ημερών.

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των αντίστοιχων διαδικαστικών κανόνων.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Εκτός από τα ισπανικά, η Ισπανία δέχεται τη βεβαίωση στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα πορτογαλικά.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Για τα έξοδα εφαρμόζεται η ισχύουσα ισπανική νομοθεσία, στην οποία επί του παρόντος δεν ορίζεται ποσό.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Η Ισπανία απαγορεύει τις κοινοποιήσεις στο έδαφός της από άλλα κράτη μέλη μέσω των προξενικών ή διπλωματικών αρχών τους, εκτός αν οι κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται προς υπήκοο του συγκεκριμένου κράτους μέλους (κράτος μέλος προέλευσης).

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η Ισπανία δηλώνει ότι ο εν λόγω τρόπος κοινοποίησης δεν προβλέπεται στην ισπανική νομοθεσία και ως εκ τούτου απαγορεύεται.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Η Ισπανία δηλώνει ότι, αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, οι δικαστές μπορούν να άρουν τη χορηγηθείσα αναστολή έκδοσης απόφασης και να εκδώσουν απόφαση, παρά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 1.

Όσον αφορά την ευχέρεια του δικαστή να απαλλάξει τον εναγόμενο από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας για την άσκηση ένδικου μέσου κατά της απόφασης, η Ισπανία διευκρινίζει ότι η αίτηση απαλλαγής από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας άσκησης ένδικου μέσου είναι απαράδεκτη αν υποβληθεί μετά την πάροδο προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.