Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Δικαστήρια, αρχές εκτέλεσης και άλλες σουηδικές αρχές που επιδίδουν δικαστικά και εξωδικαστικά έγγραφα σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Τα έγγραφα μπορούν να παραλαμβάνονται με ταχυδρομείο, φαξ ή με άλλο τρόπο που έχει συμφωνηθεί σε συγκεκριμένη περίσταση. Δύναται να υπάρξει επικοινωνία και μέσω τηλεφώνου.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Τα τυποποιημένα έντυπα δύνανται να συμπληρώνονται στα σουηδικά ή στα αγγλικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Εκτός από τα σουηδικά, γίνονται δεκτά στα έντυπα και τα αγγλικά.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Α/Α

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Εκτός από τα σουηδικά, γίνονται δεκτά στα έντυπα βεβαίωσης και τα αγγλικά.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Η Σουηδία δεν προτίθεται να επιβάλει χρέωση για προσφυγή σε δικαστικό επιμελητή ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Η Σουηδία κάνει δεκτή την επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σουηδικό δίκαιο επιτρέπει στους έχοντες έννομο συμφέρον σε μια δίκη να επιδώσουν ή να κοινοποιήσουν απευθείας δικαστικά και εξωδικαστικά έγγραφα μέσω δικαστικών επιμελητών, υπαλλήλων ή άλλων αρμοδίων προσώπων.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Τα σουηδικά δικαστήρια δεν απαιτείται να εκδίδουν απόφαση αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 παράγραφος 2 αλλά όχι οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 παράγραφος 1. Η Σουηδία δεν προτίθεται να δώσει διευκρινίσεις δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 4.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Συμφωνία μεταξύ των Βορείων Κρατών, της 26ης Απριλίου 1974, για την αμοιβαία νομική συνδρομή όσον αφορά την επίδοση εγγράφων και τη διεξαγωγή αποδείξεων (SÖ 1975:42).

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.