Dostava pismena

Croatia

Content provided by:
Croatia

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Čl. 2. st. 1.

Za dostavu u inozemstvo kao hrvatska otpremna mjesta nadležni su:

- za sudska pismena sud koji treba izvršiti dostavu;

- za izvansudske isprave općinski sud na čijem području ima prebivalište ili uobičajeno boravište, odnosno sjedište osoba kojoj treba dostaviti pismeno;

- za pismena koja su potvrdili ili izdali javni bilježnici općinski sud na čijem području je njihovo sjedište.

Otpremna mjesta su općinski sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, Visoki trgovački sud, Vrhovni sud Republike Hrvatske.

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske može za obavljanje poslova dostave ovlastiti samo jedan ili samo neki od općinski sudova s područja jednog ili više županijskih sudova.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Čl. 2. st. 2.

Za dostavu u Republici Hrvatskoj prijamno mjesto je:

- općinski sud na čijem području se pismena trebaju dostaviti, kao u bazi podataka sudova.

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske može za obavljanje poslova dostave ovlastiti samo jedan ili samo neki od općinski sudova s područja jednog ili više županijskih sudova.

Općinski sudovi po području mjesne nadležnosti navedeni su kao u bazi podataka sudova.

Popis mjesta po abecednom redu i poštanskim brojevima naveden je u bazi podataka sudova.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

- članak 2. stavak 4. točka (c)

U Republici Hrvatskoj pismena se mogu zaprimati putem pošte.

U zemljišnoknjižnim postupcima obveznim korisnicima elektroničke komunikacije sa sudom iz članka 105. Zakona o zemljišnim knjigama pismena suda dostavljaju se elektronički. Kada se pismena suda dostavljaju elektronički, dostava pismena smatra se izvršenom sukladno pravilima parničnog postupka.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Članak 2. stavak 4. točka (d)

Republika Hrvatska će prihvatiti standardne obrasce zamolnice ispunjene na hrvatskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Središnje tijelo odgovorno za (a) dostavu podataka tijelima za slanje; (b) traženje rješenja za poteškoće koje bi se mogle pojaviti za vrijeme slanja pismena na dostavu; (c) prosljeđivanje zahtjeva za dostavu, u iznimnim slučajevima i na zahtjev tijela za slanje nadležnome tijelu za zaprimanje jest:

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

Ulica grada Vukovara 49

tel: +385 1 371 40 00
fax: +385 1 371 45 07
web: https://mpu.gov.hr/

Članak 4. - Slanje pismena

Republika Hrvatska će prihvatiti standardne obrasce zamolnice ispunjene na hrvatskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Prema nacionalnom pravu Republike Hrvatske ne postoje obvezni rokovi za dostavu pismena.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Republika Hrvatska će prihvatiti potvrde o dostavi na hrvatskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

U Republici Hrvatskoj nije propisana jedinstvena naknada na ime troškova dostave.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

a) Republika Hrvatska ne protivi se dostavi pismena putem diplomatskih ili konzularnih predstavništava pod uvjetima iz čl. 13. st. 1.;

b) Republika Hrvatska se protivi dostavi pismena sudova država članica stranci koja se nalazi u Republici Hrvatskoj, osim ako se radi o dostavi državljanima države članice čija pismena se dostavljaju (čl.13. st. 2.).

Članak 15. - Izravna dostava

Po hrvatskom pravu nije dopuštena neposredna dostava.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

a) hrvatski sudovi mogu donijeti presude ako su ispunjeni uvjeti iz čl.19. st. 2.

b) zahtjev za povrat u prijašnje neće biti dopušten ako je podnesen nakon isteka roka od godine dana od datuma donošenja presude.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Sporazum ili dogovor čije su stranke države članice i sukladno uvjetima iz čl. 20.st.2. Uredbe sklopljen je:

- Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima dana 07.02.1994.

Posljednji put ažurirano: 06/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.