Dokumentide kättetoimetamine

Austria

Sisu koostaja:
Austria

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Dokumentide vastuvõtmise viisid Austrias:

  • post;
  • muud kättetoimetamisteenused (nt kulleriteenused);
  • e-post;
  • faks.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Vormi võib täita saksa või inglise keeles.

Artikkel 3 - Keskasutus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Keskasutus on justiitsministeerium (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Vienna

Telefon: (43-1) 52152-2141

Faks: (43-1) 52152-2829

E-post: team.z@bmj.gv.at

Suhtluskeeled: saksa ja inglise keel.

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Taotluse tüüpvormi (mis on esitatud I lisas) võib täita saksa või inglise keeles.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Artikli 8 lõikes 3 ja artikli 9 lõikes 2 osutatud laadi dokumendid Austria õiguses praegu teadaolevalt puuduvad.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Teatise (mille vorm on esitatud I lisas) võib täita saksa või inglise keeles.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Kindlaid tasumäärasid ei kohaldata.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Austria ei ole vastu artikli 13 lõikes 1 kirjeldatud kättetoimetamise viisile.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Kohtudokumentide kättetoimetamine otse adressaatliikmesriigi kohtuametniku, ametiisiku või muu pädeva isiku kaudu ei ole Austria õigusega lubatud.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Austria kohtud võivad teha olenemata lõikest 1 otsuse, kui lõikes 2 loetletud tingimused on täidetud.

Austria ei soovi kehtestada artikli 19 lõike 4 viimase lõigu tähenduses ajalist piirangut, mille jooksul tuleb esitada avaldus otsuse edasikaebamise tähtaja ennistamiseks.

Viimati uuendatud: 08/07/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.