Dokumentide kättetoimetamine

Belgia

Sisu koostaja:
Belgia

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Võimalikud vastuvõtmise viisid: post, telefon, faks ja e-post.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Tüüpvormi võib täita prantsuse, hollandi, saksa või inglise keeles.

Artikkel 3 - Keskasutus

Keskasutus on kohtutäiturite koda (Chambre nationale des huissiers de justice)

Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Avenue Henri Jaspar 93

B-1060 Bruxelles

Telefon: (32-2) 538 00 92

Faks: (32-2) 539 41 11

E-post: info@nkgb-cnhb.be

Teavet võib edastada posti, faksi, e-posti või telefoni teel.

Keeled: prantsuse, hollandi, saksa ja inglise.

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Taotlusvorme (tüüpvorme) aktsepteeritakse lisaks prantsuse, hollandi ja saksa keelele ka inglise keeles.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Belgias kohaldatakse dokumendi kättetoimetatuks lugemise suhtes kahe kuupäeva süsteemi. Kättetoimetamise kuupäev erineb sõltuvalt sellest, kas tegemist on adressaadi või saatjaga.

Belgia kohtumenetluse seadustiku (Code judiciaire) artikli 53a järgi hakkab tähtaeg, mis algab paberkandjal dokumendi kättetoimetamisest, adressaadi suhtes kulgema järgmiselt, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti:

1° kui dokument toimetatakse kätte kohtudokumendina või väljastusteatega tähtkirjana, siis dokumendi adressaadi alalisse elukohta, tema asukohta või kättetoimetamiseks nimetatud aadressil kättetoimetamisele järgnevast päevast;

2° kui dokument toimetatakse kätte tähitud kirjana või tavakirjana, siis kolmandast tööpäevast pärast dokumendi üleandmist postiteenuse osutajale, kui adressaat ei tõenda vastupidist.

Saatjale on kättetoimetamise kuupäev saatmise kuupäev (ehk postimajja või kohtukantseleisse üleandmise kuupäev).

Seega, kui esimeses astmes kaotanud menetluspool tahab esitada apellatsioonkaebuse, peab tal olema võimalik seda teha kohtulahendi kättetoimetamisega seotud formaalsuste täitmist ära ootamata.

Sama kehtib ka siis, kui aegumist katkestada sooviv isik laseb kätte toimetada aegumist katkestava akti (kohtuväline dokument).

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Belgia aktsepteerib teatisevormi, mis on koostatud lisaks prantsuse, hollandi ja saksa keelele ka inglise keeles.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Kui dokumente toimetatakse kätte kohtutäituri vahendusel, on täiturile makstav tasu 165 eurot (koos Belgia käibemaksuga), mille tasub taotluse esitaja iga füüsilisele või juriidilisele isikule adresseeritud kättetoimetatud dokumendi eest. Kohtutäitur võib nõuda kogu summa või osa selle tasumist enne toimingu tegemist. Juhul kui kättetoimetamise kulude suhtes kohaldatakse ühist käibemaksusüsteemi käsitleva Euroopa regulatsiooni järgi päritoluriigi käibemaksu, hüvitab kohtutäitur võimaliku enammakstud summa. Makse tuleb teha otse kas panga või taotluse esitanud isiku riigi poolt volitatud finantsasutuse kaudu Belgias. Pangakulud jäävad maksja kanda.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Belgia ei luba oma territooriumil kasutada artikli 13 lõikega 1 ette nähtud võimalust.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Belgia ei luba artikliga 15 ette nähtud otse kättetoimetamist.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Olenemata lõike 1 sätetest, võivad Belgias kohtunikud teha lahendi, kui kõik lõikega 2 ette nähtud tingimused on täidetud.

Lõikega 4 ette nähtud tähtaja ennistamise avalduse tuleb esitada ühe aasta jooksul alates lahendi tegemise kuupäevast.

Viimati uuendatud: 01/08/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.