Dokumentide kättetoimetamine

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Välismaal kohtukutseid kättetoimetav edastav asutus on asja arutav kohus.

Välismaal kohtuväliseid dokumente kättetoimetav edastav asutus on see piirkondlik kohus (pайонен съд), kelle jurisdiktsioonis on kättetoimetamist taotleva isiku või üksuse hetkel kehtiv või alaline aadress või registreeritud asukoht; notariaalselt tõendatud dokumente toimetab välismaal kätte see piirkondlik kohus, kelle jurisdiktsioonis on asjaomase notari tööpiirkond.

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Bulgaaria Vabariigis on vastuvõttev asutus see piirkondlik kohus, kelle jurisdiktsioonis tuleb dokumendid kätte toimetada.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Piirkondlikud kohtud aktsepteerivad posti teel saadetud kättetoimetamistaotlusi ja neile lisatud dokumente.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Piirkondlikud kohtud aktsepteerivad tüüpvorme, mis on täidetud bulgaaria, inglise või prantsuse keeles.

Artikkel 3 - Keskasutus

Keskasutus on justiitsministeerium.

Rahvusvahelise õigusalase koostöö ja Euroopa asjade osakond

Telefon: +359 2 923 7413

+359 2 923 7544

+359 2 923 7576

Faks: +359 2 980 9223

E-posti aadress: civil@justice.government.bg

1, Ulitsa Slavyanska

PO Box 1040, Sofia

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Dokumentide edastamise taotluse tüüpvormi võib täita bulgaaria, inglise või prantsuse keeles.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Bulgaaria õigusnormidega ei ole dokumentide kättetoimetamiseks ette nähtud kindlat tähtaega.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Bulgaaria Vabariigis võib kättetoimetamisteatise (millele lisatakse kättetoimetatud dokumendi koopia) koostada bulgaaria, inglise või prantsuse keeles.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Bulgaaria õigusnormide kohaselt ei tule maksta tasu, kui dokumendid toimetatakse kätte tavapärasel viisil. Juhul kui dokumendid toimetatakse kätte mõnel konkreetsel viisil, nõutakse tasu, mis on kindlaks määratud eraõiguslike kohtutäiturite seaduses sisalduvas tasude ja kulude tabelis.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Bulgaaria Vabariik teatab kooskõlas artikli 13 lõikega 2, et ta lubab dokumente artikli 13 lõike 1 kohaselt oma territooriumil kätte toimetada ainult juhul, kui adressaat on selle liikmesriigi kodanik, kust dokumendid edastatakse (tsiviilmenetluse seadustiku artikkel 608).

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Bulgaaria õigusnormidega ei ole lubatud dokumente artikli 15 kohaselt otse kätte toimetada (tsiviilmenetluse seadustiku artikkel 613).

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Bulgaaria Vabariik teatab, et ta ei kasuta artikli 19 lõikes 2 pakutavat võimalust.

Artikli 19 lõike 4 kohase avalduse võib esitada ühe aasta jooksul pärast kohtuotsuse tegemist.

Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Bulgaaria Vabariik ei säilita ega ole sõlminud käesoleva määrusega kooskõlas olevaid lepinguid, mille eesmärk on dokumente kiiremini ja hõlpsamini edastada.

Viimati uuendatud: 14/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.