Dokumentide kättetoimetamine

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Artikli 2 lõige 1

Horvaatia edastavad asutused, kes on pädevad toimetama dokumente kätte välismaal, on:

- kohtudokumentide puhul see kohus, kes on kohustatud dokumendi kätte toimetama;

- kohtuväliste dokumentide puhul see munitsipaalkohus (općinski sud), kelle tööpiirkonnas asub selle isiku ametlik või tavapärane elukoht või registrijärgne asukoht, kellele dokument kätte toimetada tuleb;

- notari tõendatud või väljastatud dokumentide puhul see munitsipaalkohus, kelle tööpiirkonnas asub notari büroo.

Edastavad asutused on munitsipaalkohtud, maakonnakohtud (županijski sudovi), kaubanduskohtud (trgovački sudovi), kõrgem kaubanduskohus (Visoki trgovački sud) ja Horvaatia Vabariigi ülemkohus (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Ülemkohtu esimees võib volitada ühe või mitme maakonnakohtu tööpiirkonnas kättetoimetamise ülesandeid täitma ühe munitsipaalkohtu või paar munitsipaalkohut.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Artikli 2 lõige 2

Kättetoimetatavaid dokumente vastuvõttev asutus Horvaatias on:

- see munitsipaalkohus, kelle tööpiirkonnas tuleb dokumendid kätte toimetada, nagu on osutatud kohtute andmebaasis.

Ülemkohtu esimees võib volitada ühe või mitme maakonnakohtu tööpiirkonnas kättetoimetamise ülesandeid täitma ühe munitsipaalkohtu või mitu munitsipaalkohut.

Munitsipaalkohtud ja nende territoriaalne pädevus on esitatud kohtute andmebaasis.

Andmebaasis sisaldub kohtade loetelu tähestikulises järjekorras ja koos postiindeksitega.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje horvaadi originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

- Artikli 2 lõike 4 punkt c

Dokumente võidakse Horvaatia Vabariigis vastu võtta posti teel.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Artikli 2 lõike 4 punkt d

Horvaatia aktsepteerib tüüpvorme, mis on täidetud horvaadi keeles.

Artikkel 3 - Keskasutus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje horvaadi originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Keskasutus, kes vastutab a) teabe andmise eest edastavatele asutustele; b) kättetoimetatavate dokumentide edastamisel tekkida võivate probleemide lahendamise eest ning c) edastava asutuse palvel pädevale vastuvõtvale asutusele erandjuhul kättetoimetamistaotluse edasisaatmise eest, on:

Horvaatia Vabariigi Justiitsministeerium (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)
Ulica grada Vukovara 49
Telefon: +385 1 371 40 00
Faks: +385 1 371 45 07
Veebisait: http://www.mprh.hr

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Horvaatia aktsepteerib tüüpvorme, mis on täidetud horvaadi keeles.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Horvaatia õiguses ei ole ette nähtud maksimumperioodi, mille jooksul tuleb dokumendid kätte toimetada.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Horvaatia aktsepteerib kättetoimetamisteatisi, mis on täidetud horvaadi keeles.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Horvaatia Vabariigis ei ole kättetoimetamise kulude katmiseks kehtestatud kindlat tasumäära.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

a) Horvaatia Vabariik ei ole vastu dokumentide kättetoimetamisele diplomaatilise või konsulaaresindaja kaudu artikli 13 lõikes 1 sätestatud tingimustel.

b) Horvaatia Vabariik on vastu sellele, et teise liikmesriigi kohtud toimetavad dokumente kätte Horvaatias asuvale isikule, välja arvatud juhul, kui dokumendid tuleb kätte toimetada selle liikmesriigi kodanikule, kust dokumendid edastatakse (artikli 13 lõige 2).

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Horvaatia õigusega ei ole otse kättetoimetamine lubatud.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

a) Horvaatia kohtud võivad teha otsuseid, kui on täidetud artikli 19 lõikes 2 sätestatud tingimused.

b) Tähtaja ennistamise avaldust ei vaadata läbi, kui see esitatakse rohkem kui aasta pärast kohtuotsuse tegemist.

Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Leping või kokkulepe, mille osaline on Horvaatia kooskõlas määruse artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega:

- Horvaatia Vabariigi ja Sloveenia Vabariigi vaheline 7. veebruari 1994. aasta kokkulepe õigusabi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades.

Viimati uuendatud: 06/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.