Dokumentide kättetoimetamine

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Justiits- ja avaliku korra ministeerium (Ministry of Justice and Public Order)

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nikosia

Küpros

Tel: (357) 22 805928

Faks: (357) 22 518328

E-post: registry@mjpo.gov.cy

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Justiits- ja avaliku korra ministeerium (Ministry of Justice and Public Order)

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nikosia

Küpros

Tel: (357) 22 805928

Faks: (357) 22 518328

E-post: registry@mjpo.gov.cy

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Post, faks, e-post

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Kreeka ja inglise keel

Artikkel 3 - Keskasutus

Justiits- ja avaliku korra ministeerium (Ministry of Justice and Public Order)

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nikosia

Küpros

Tel: (357) 22 805928

Faks: (357) 22 518328

E-post: registry@mjpo.gov.cy

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Riigisiseste kättetoimetamiste tarvis peaks edastav asutus esitama I lisas esitatud vormi kahes eksemplaris märkega FOR SERVICE (kättetoimetamiseks) ja FOR RETURN (tagastamiseks).

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Küprose õiguses puuduvad täpsed kättetoimetamistähtajad.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Inglise keel

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

21 eurot iga dokumendi eest.

Tasu tuleks maksta pangaülekandega justiits- ja avaliku korra ministeeriumile:

konto: 6001017 – Justiits- ja avaliku korra ministeerium (Ministry of Justice and Public Order)

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Swift-kood: CΒCΥCΥ2Ν

Kõik dokumendi kättetoimetamise taotlused tuleb esitada ülalkirjeldatud viisil. Kui taotlusega ei kaasne pangaülekannet ja vastavat maksekviitungit, tagastatakse taotlus ilma sellele käiku andmata.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Sellisele kättetoimetamisele Küpros vastu ei ole.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Otse kättetoimetamine on Küprose õiguse kohaselt lubatud.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Taotleja soovil võib kohtunik teha lahendi omal äranägemisel, tingimusel et kõik nimetatud artiklis esitatud tingimused on täidetud.

Tähtaja ennistamise taotlus tuleb esitada ühe aasta jooksul, kuid mõistliku aja jooksul alates sellest, kui kostja lahendist teada sai.

Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Ei kohaldata

Viimati uuendatud: 12/07/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.