Dokumentide kättetoimetamine

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Kohtud, kohtutäiturid, prokuratuurid

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Dokumentide vastuvõtmise viisid:

  • postiteenuste litsentsi omava ettevõtja vahendusel,
  • faksi teel,
  • e-posti teel.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Vormi võib täita tšehhi, slovaki või inglise keeles.

Artikkel 3 - Keskasutus

Justiitsministeerium, rahvusvaheline osakond (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Telefon: +420-221-997-111

Faks: +420-224-919-927

E-post: posta@msp.justice.cz

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Lisaks tšehhi keeles täidetud tüüpvormidele aktsepteerib Tšehhi Vabariik ka slovaki või inglise keeles täidetud tüüpvorme.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Tšehhi Vabariigis ei ole dokumentide kättetoimetamiseks ette nähtud kindlat tähtaega.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Lisaks tšehhi keeles koostatud kättetoimetamisteatistele aktsepteerib Tšehhi Vabariik ka slovaki või inglise keeles koostatud kättetoimetamisteatisi.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Tšehhi Vabariigis ei nõuta dokumentide kättetoimetamise eest tasu.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Tšehhi Vabariik teatab, et ta ei ole vastu dokumentide sellisele kättetoimetamisele tema territooriumil.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Tšehhi Vabariik teatab, et dokumentide selline kättetoimetamine ei ole tema territooriumil seadusega lubatud.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Artikli 19 lõige 2

Olenemata artikli 19 lõikest 1, võivad Tšehhi Vabariigi kohtud teha otsuse ka siis, kui puudub dokumendi kättetoimetamisteatis, juhul kui on täidetud kõik artikli 19 lõikes 2 loetletud tingimused.

Artikli 19 lõige 4

Tšehhi Vabariigis sellist tähtaega ei kohaldata.

Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Komisjonile saadetakse järgmiste lepingute tekst:

  • Varssavis 21. detsembril 1987 Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi ja Poola Rahvavabariigi vahel sõlmitud leping õigusabi ja õigussuhete lahendamise kohta tsiviil-, pere-, töö- ja kriminaalasjades, kehtiv Tšehhi Vabariigi ja Poola vahel (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem);
  • Bratislavas 28. märtsil 1989 Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi ja Ungari Rahvavabariigi vahel sõlmitud leping õigusabi ja õigussuhete lahendamise kohta tsiviil-, pere-, töö- ja kriminaalasjades, kehtiv Tšehhi Vabariigi ja Ungari vahel (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem);
  • Prahas 29. oktoobril 1992 Tšehhi Vabariigi ja Slovaki Vabariigi vahel sõlmitud leping kohtuorganite vahelise õigusabi ja teatavate õigussuhete lahendamise kohta tsiviil- ja kriminaalasjades (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992);
  • Tšehhi Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vaheline õigusabi andmise edasise lihtsustamise leping, mille aluseks on 1. märtsi 1954. aasta Haagi tsiviilkohtumenetluse konventsioon, 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välismaal kättetoimetamise kohta ning 18. märtsi 1970. aasta Haagi tsiviil- ja kaubandusasjades välisriigis tõendite kogumise konventsioon (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních).
Viimati uuendatud: 12/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.