Dokumentide kättetoimetamine

Taani

Sisu koostaja:
Taani

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Edastavad asutused on kohtud:

Danmarks domstoles enhed for udlandsforkyndelse

c/o Retten på Frederiksberg

Howitzvej 32

2000 Frederiksberg

Telefon: +45 99 68 50 70

E-post: udlandsforkyndelse@domstol.dk

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Vastuvõttev asutus on justiitsministeerium.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Copenhagen K

DK Denmark

Telefon: +45 72 26 84 00

Faks: 33 93 35 10

E-post: jm@jm.dk

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Dokumente võib edastada posti, faksi või e-posti teel tingimusel, et vastuvõetav dokument on kättetoimetatava dokumendi täielik koopia ja kõik dokumendis sisalduvad andmed on selgelt loetavad.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Taani lubab määruse lisas esitatud vormi täita taani, inglise või prantsuse keeles.

Artikkel 3 - Keskasutus

Keskasutus on justiitsministeerium.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Copenhagen K

Telefon: +45 7226 8400

Faks: +45 3393 3510

E-post: jm@jm.dk

Dokumente võib edastada posti, faksi või e-posti teel tingimusel, et vastuvõetav dokument on kättetoimetatava dokumendi täielik koopia ja kõik dokumendis sisalduvad andmed on selgelt loetavad.

Taani lubab määruse lisas esitatud vormi täita taani, inglise või prantsuse keeles.

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Taani lubab määruse lisas esitatud vormi täita taani, inglise või prantsuse keeles.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Taani lubab määruse lisas esitatud vormi täita taani, inglise või prantsuse keeles.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje taani keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Taani lubab kättetoimetamisteatise täita taani, inglise või prantsuse keeles.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Kohtudokumentide kättetoimetamine teisest liikmesriigist on tasuta.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Taani lubab kooskõlas artikli 13 lõikega 1 diplomaatilisel või konsulaaresindajal dokumente kätte toimetada.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Kohtud võivad dokumente kätte toimetada õigusemõistmise seaduses (retsplejeloven) kirjeldatud viisil ja nad võivad dokumentide kättetoimetamisel küsida abi.

Kohtutäituri kaudu (kaasamata kohut) võivad dokumente otse kätte toimetada ka muud asutused.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Seoses artikli 19 lõikega 2 teatab Taani, et Taani kohtud võivad teha otsuse kohtuasjas isegi juhul, kui puudub teatis dokumentide kättetoimetamise või edastamise kohta, eeldusel et artikli 19 lõikes 2 esitatud tingimused on täidetud.

Seoses artikli 19 lõikega 4 teatab Taani, et juhul, kui kostja ei ole ilmunud kohtusse, tuleb sellise kohtuasja uuesti läbivaatamise taotlus vastavalt kõnealusele sättele esitada ühe aasta jooksul kohtuotsuse tegemise kuupäevast.

Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Põhjamaade 26. aprilli 1974. aasta kokkulepe vastastikuse abi kohta õigusküsimustes PDF (81 Kb) da

Viimati uuendatud: 14/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.