Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Dokumentide kättetoimetamine

Inglismaa ja Wales

Sisu koostaja:
Inglismaa ja Wales

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ühendkuningriik

Inglismaa ja Wales

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Edastav asutus on kõrge kohtu kuninglik osakond (The High Court - Queens Bench), Foreign Process Section.

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Vastuvõttev asutus on kõrge kohtu kuninglik osakond, Foreign Process Section.

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Dokumendid edastatakse faksi või posti teel.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Standardvormi täitmisel aktsepteeritakse inglise ja prantsuse keelt.

Artikkel 3 - Keskasutus

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Faks: +44 870 324 0025

E-post: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Veebisait: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Ühendust võib võtta kirja, faksi, e-posti ja telefoni teel ning keskasutus vastutab tõlgete kontrollimise eest.

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Ühendkuningriik aktsepteerib lisaks inglise keeles täidetud taotluse tüüpvormidele ka prantsuse keeles täidetud tüüpvorme.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Ühendkuningriik kavatseb teha kõnealustest sätetest erandi selle alusel, et selle artikliga muutuks veelgi keerukamaks tema selliste õigusnormide kohaldamine, mis käsitlevad tähtaegu ja aegumistähtaegu. On oluline, et kättetoimetamise kuupäeva saab täpselt kindlaks teha, sest selle alusel määratakse aeg, millest alates võib poole vastu teha tagaseljaotsuse. Ühendkuningriik leiab, et selle sätte täpne tähendus ja selle kavandatav toimimine praktikas ei ole piisavalt selge; seega võib see suurendada võimalikku segadust. See küsimus on kõige parem jätta siseriikliku õiguse kohaldamisalasse vähemalt seniks, kuni tal on olnud võimalus hinnata selle praktilist toimimist teistes liikmesriikides pärast määruse rakendamist.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Ühendkuningriik aktsepteerib lisaks inglise keeleles täidetud teatistele ka prantsuse keeles täidetud teatisi.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Kättetoimetamine on tasuta.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Ühendkuningriik ei kavatse keelata oma territooriumil artikli 13 lõikega 1 ette nähtud võimaluse kasutamist.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Inglismaa ja Wales lubavad kasutada artikli 15 lõikega 1 ette nähtud otse kättetoimetamise võimalust.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Olenemata lõikest 1 võib Ühendkuningriigi kohus Haagi konventsiooni sätete kohaselt teha kohtuotsuse siis, kui kõik lõike 2 tingimused on täidetud.

Kohtuotsuse tegemisele järgnev ajavahemik, mille jooksul võib läbi vaadata lõikes 4 sätestatud tähtaja ennistamise avalduse:

kui kohus kaalub tagaseljaotsuse tühistamist, peab ta arvesse võtma seda, kas otsuse tühistamist taotlev isik esitas avalduse viivitamata.

Viimati uuendatud: 29/11/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.