Dokumentide kättetoimetamine

Soome

Sisu koostaja:
Soome

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Soome

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje soome keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Edastavad asutused on piirkonnakohtud (käräjäoikeudet), turukohus (markkinaoikeus), apellatsioonikohtud (hovioikeudet), ülemkohus (korkein oikeus) ja justiitsministeerium.

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Vastuvõtvate asutuste käsutuses olevad dokumentide vastuvõtmise viisid: dokumendid võib edastada posti, faksi või e-postiga.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Tüüpvormi võib täita järgmistes keeltes: soome, rootsi ja inglise keel.

Artikkel 3 - Keskasutus

Keskasutus on justiitsministeerium (oikeusministeriö).

Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [riiginõukogu]

Telefon: (358-9) 16 06 76 28

Faks: (358-9) 16 06 75 24

E-post: central.authority@om.fi

Dokumendid võib saata posti, faksi või e-postiga.

Suhtluskeeled: soome, rootsi ja inglise keel.

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Taotlusvormi võib täita soome, rootsi või inglise keeles.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Soome teatab komisjonile vastavalt artikli 9 lõikele 3, et ta ei kohalda artikli 9 lõikeid 1 ja 2. Nende praeguses vormis ei ole kõnealustel sätetel riigi õigussüsteemi seisukohast märgatavat mõju ja seetõttu ei saa neid Soomes praktiliselt kohaldada.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Teatise vormi võib täita soome, rootsi või inglise keeles.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Välismaa edastav asutus ei pea maksma dokumentide kättetoimetamise eest tasu.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Soome ei ole vastu sellisele kättetoimetamise viisile.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Soome ei ole vastu sellisele kättetoimetamise viisile.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Kuna Soome ei esita artikli 19 lõikes 2 osutatud teadet, ei või Soome kohtud artikli 19 lõikes 2 loetletud juhtudel otsust teha. Järelikult puudub ka vajadus esitada artikli 19 lõikes 4 osutatud teade.

Viimati uuendatud: 09/08/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.