Dokumentide kättetoimetamine

Prantsusmaa

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.

Prantsusmaal on edastavad asutused kohtutäiturid (huissiers de justice) ja kohtukantseleid (greffes des juridictions).

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.

Prantsusmaal on vastuvõtvad asutused ainult kohtutäiturid.

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Dokumendid tuleb saata posti teel.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Prantsusmaa võtab I lisas esitatud tüüpvormil taotlusi vastu prantsuse keeles või ühes järgmistest keeltest: inglise, saksa, itaalia või hispaania.

Artikkel 3 - Keskasutus

Keskasutus on vastastikuse õigusabi, rahvusvahelise eraõiguse ja ELi õiguse osakond (Département de l’entraide, du droit international privé et européen, DEDIPE).

Aadress:

Ministère de la Justice (Justiitsministeerium)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Tel: + 33 1 44 77 61 05

Faks: + 33 1 44 77 61 22

E-post: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Keeled: prantsuse ja inglise.

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Prantsusmaa võtab I lisas esitatud tüüpvormil taotlusi vastu prantsuse keeles või ühes järgmistest keeltest: inglise, saksa, itaalia või hispaania.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Prantsuse õiguse kohaselt tuleb dokument toimetada kätte kindla aja jooksul, nagu osutatud artikli 8 lõikes 3 ja artikli 9 lõikes 2.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Kättetoimetamisteatise või kätte toimetatava dokumendi koopia võib esitada prantsuse keeles või ühes järgmistest keeltest: inglise, saksa, itaalia või hispaania.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.

Kohtutäituri kindlaksmääratud tasu kättetoimetamise eest on 48,75 eurot (26. veebruari 2016. aasta määrus (arrêté)). See tasu tuleb maksta kättetoimetamise korral, v.a siis, kui taotleja saab õigusabi.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Prantsusmaa lubab liikmesriigil toimetada oma territooriumil kätte kohtudokumente konsulaar- või diplomaatiliste kanalite kaudu ainult siis, kui dokument tuleb toimetada kätte asjaomase liikmesriigi kodanikule.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Prantsusmaa lubab artikli 15 lõike 1 kohast otse kättetoimetamist.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Olenemata lõikest 1 võib Prantsuse kohtunik teha lahendi siis, kui kõik lõikes 2 esitatud tingimused on täidetud.

Lõike 4 kohane tähtaja ennistamise avaldus tuleb esitada aasta jooksul otsuse tegemisest.

Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega

1. märtsi 1954. aasta tsiviilkohtumenetluse konventsioon

15. novembri 1965. aasta konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välismaal kättetoimetamise kohta

6. mail 1961 allakirjutatud Prantsusmaa ja Saksamaa vaheline leping 1. märtsi 1954. aasta Haagi tsiviilkohtumenetluse konventsiooni kohaldamise hõlbustamise kohta

Prantsusmaa ja Belgia vaheline 1. märtsi 1956. aasta konventsioon vastastikuse õigusabi kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, muudetud kirjavahetuse teel 23. ja 30. augustil 1960

Prantsuse Vabariigi valitsuse ja Poola Rahvavabariigi valitsuse vaheline 5. aprilli 1967. aasta leping 1. märtsi 1954. aasta Haagi tsiviilkohtumenetluse konventsiooni kohaldamise hõlbustamise kohta

Prantsuse ja Ühendkuningriigi vaheline 2. veebruari 1922. aasta konventsioon, mille eesmärk on hõlbustada menetlustoiminguid Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis elavate isikute vahel

29. oktoobril 1969 Belgradis allakirjutatud Prantsuse Vabariigi ja Jugoslaavia Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi vaheline leping 1. märtsi 1954. aasta Haagi tsiviilkohtumenetluse konventsiooni kohaldamise hõlbustamise kohta

5. novembril 1974 Pariisis allakirjutatud Prantsuse Vabariigi ja Rumeenia Sotsialistliku Vabariigi vaheline konventsioon õigusabi kohta tsiviil- ja kaubandusasjades

27. veebruaril 1979 Viinis allakirjutatud Prantsuse Vabariigi ja Austria Vabariigi vaheline õigusabi ja -koostöö konventsioon, mis täiendab 1. märtsi 1954. aasta Haagi tsiviilkohtumenetluse konventsiooni

31. juulil 1980 Budapestis allakirjutatud Prantsuse Vabariigi ja Ungari Rahvavabariigi vaheline konventsioon tsiviil- ja perekonnaasjades antava õigusabi ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta

10. mail 1984 allakirjutatud Prantsuse Vabariigi valitsuse ja Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vaheline konventsioon õigusabi ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil-, perekonna- ja kaubandusasjades

18. jaanuaril 1989 Sofias allakirjutatud Prantsuse Vabariigi valitsuse ja Bulgaaria Rahvavabariigi valitsuse vaheline konventsioon õigusabi kohta tsiviilasjades

Viimati uuendatud: 14/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.