Dokumentide kättetoimetamine

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Kohtudokumente edastav asutus on dokumenti kättetoimetav kohus (tsiviilkohtumenetluse seadustiku (ZPO) paragrahvi 1069 lõige 1).

Kohtuväliseid dokumente edastav asutus on see jaoskonnakohus (Amtsgericht), kelle tööpiirkonnas asub dokumenti kättetoimetava isiku alaline elu- või asukoht või peamine elukoht. Notariaalsete dokumentide korral on edastav asutus see jaoskonnakohus, kelle tööpiirkonnas asub dokumendi koostanud notari büroo. Juriidiliste isikute korral on edastav asutus see jaoskonnakohus, kelle tööpiirkonnas asub juriidilise isiku peakorter. Liidumaade valitsused võivad anda haldusmääruse, millega määratakse mitme eri jaoskonnakohtu tööpiirkonnas edastava asutuse ülesandeid täitma üks jaoskonnakohus (tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvi 1069 lõige 1).

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Dokumentide kättetoimetamise kontekstis on Saksamaa Liitvabariigis vastuvõttev asutus määruse (EÜ) nr 1393/2007 artikli 2 lõike 2 tähenduses dokumendi kättetoimetamise piirkonnas tegutsev jaoskonnakohus. Liidumaade valitsused võivad anda haldusmääruse, millega määratakse mitme eri jaoskonnakohtu tööpiirkonnas vastuvõtva asutuse ülesandeid täitma üks jaoskonnakohus.

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Võimalik on kasutada järgmiseid sidevahendeid:

– vastuvõtmiseks ja saatmiseks: post ja erasektori pakutavad kulleriteenused, samuti faks;

– muud laadi suhtluseks: telefon ja e-post.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Vormi võib täita saksa või inglise keeles.

Artikkel 3 - Keskasutus

Igal liidumaal täidab keskasutuse ülesandeid üks liidumaa valitsuse määratud asutus. Harilikult on selleks asjaomase liidumaa kohtuhaldusasutus (Landesjustizverwaltung) või ülemkohus (Oberlandesgericht).

Aadress – kui see on esitatud – on ennekõike asutuse asukoha aadress, muul juhul aga – teinekord lisaks asukoha aadressile – esitatakse postiaadress.

Kiirsaadetiste ja pakkide (sh pisipakkide) edastamiseks tuleks kasutada ainult asutuse asukoha aadressi.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

I lisas esitatud vormi (taotlus) võib täita saksa või inglise keeles.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Taotluse esitaja seisukohast – ja see on ainus aspekt, mis artikli 8 lõikes 3 ja artikli 9 lõikes 2 tegelikult loeb – omab kättetoimetamise täpne kuupäev tähtaja arvestamisel Saksa õiguses vaid harva tähtsust, sest harilikult piisab sellest, kui dokument jõuab ettenähtud tähtaja jooksul kohtusse, eeldusel et see toimetatakse adressaadile peagi kätte (tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahv 167). Kui mõne konkreetse juhtumi korral on kättetoimetamise täpsel kuupäeval siiski suur tähtsus, kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvi 222 lõiget 2 koostoimes Saksa tsiviilseadustiku (BGB) paragrahvi 187 ja sellele järgnevate paragrahvidega.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

I lisas esitatud vormi (teatis) võib täita saksa või inglise keeles.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Artikli 11 lõikes 2 osutatud kulud võivad harilikult ulatuda kuni 20,50 euroni. Need arvestatakse vastavalt taotletud teenusele kooskõlas kohtukulusid käsitlevate õigusaktidega.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Saksamaa Liitvabariigi territooriumil ei ole dokumentide kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu artikli 13 lõike 1 tähenduses lubatud, välja arvatud juhul, kui dokument tuleb kätte toimetada seda edastava riigi kodanikule.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Saksamaa Liitvabariigi territooriumil võib artikli 15 alusel otse kätte toimetada ainult selliseid dokumente, mille otse kättetoimetamine on sõnaselgelt lubatud ka Saksa tsiviilkohtumenetluse õiguses (tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvi 166 lõige 2). Kohtuasja algatavat hagiavaldust sellisel viisil kätte toimetada ei saa. Otse on lubatud kätte toimetada näiteks täitedokumente (tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahv 750), täitmisele pööratavaid dokumente (tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvi 794 lõiked 1 ja 5 ja paragrahv 797), vara arestimise määrusi (tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvi 922 lõige 2) ning esialgseid kohtukorraldusi (tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvid 935 ja 936). Lubatud otse kättetoimetamise üksikasju reguleeritakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvi 191 ja sellele järgnevate paragrahvidega.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Juhul kui artikli 19 lõikes 2 loetletud tingimused on täidetud, võivad Saksa kohtud teha otsuseid, kui kohtukutse või sellega võrdväärne dokument on Saksamaa Liitvabariigis avalikult edastatud.

Artikli 19 lõike 4 kohast tähtaja ennistamise avaldust ei vaadata läbi, kui see esitatakse hiljem kui aasta pärast tähtpäeva möödumist.

Viimati uuendatud: 30/06/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.