Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Dokumentide kättetoimetamine

Gibraltar

Sisu koostaja:
Gibraltar

Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Edastav asutus on Gibraltari kõrgeima kohtu (Supreme Court) kohtusekretär.

Dokumendid tuleks edastavale asutusele saata järgmisel aadressil:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel: +44 20 7008 1577

Faks: +44 20 7008 3629

E-post: ukgglu@fco.gov.uk

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Vastuvõttev asutus on Gibraltari kõrgeima kohtu kohtusekretär.

Dokumendid tuleks vastuvõtvale asutusele saata järgmisel aadressil:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel: +44 20 7008 1577

Faks: +44 20 7008 3629

E-post: ukgglu@fco.gov.uk

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Dokumendid edastatakse faksi või posti teel.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Tüüpvormi täitmiseks võib kasutada inglise ja prantsuse keelt.

Artikkel 3 - Keskasutus

Gibraltari kõrgeima kohtu kohtusekretär (the Registrar of the Supreme Court of Gibraltar)

Supreme Court,

Law Courts

277 Main Street

Gibraltar

Tel: +350 200 78808

Faks: +350 200 77118

Ametlikud teated vastuvõtvale asutusele tuleks saata kohtusekretärile eespool nimetatud aadressil järgmise asutuse kaudu:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel: +44 20 7008 1577

Faks: +44 20 7008 3629

E-post: ukgglu@fco.gov.uk

Ühendust võib võtta kirja, faksi, e-posti ja telefoni teel ning keskasutus vastutab tõlgete kontrollimise eest.

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Ühendkuningriik aktsepteerib lisaks inglise keeles täidetud taotluse tüüpvormidele ka prantsuse keeles täidetud tüüpvorme.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Ühendkuningriik kavatseb teha kõnealustest sätetest erandi selle alusel, et nimetatud artikkel muudaks veelgi keerukamaks tema selliste õigusnormide kohaldamise, mis käsitlevad tähtaegu ja aegumistähtaegu. On oluline, et kättetoimetamise kuupäeva saab täpselt kindlaks teha, sest selle alusel määratakse aeg, millest alates võib poole vastu teha tagaseljaotsuse. Ühendkuningriik leiab, et selle sätte täpne tähendus ja selle kavandatav toimimine praktikas ei ole piisavalt selge; seega võib see suurendada võimalikku segadust. See küsimus on kõige parem jätta siseriikliku õiguse kohaldamisalasse vähemalt seniks, kuni tal on olnud võimalus hinnata selle praktilist toimimist teistes liikmesriikides pärast määruse rakendamist.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Ühendkuningriik aktsepteerib lisaks inglise keeles täidetud teatistele ka prantsuse keeles täidetud teatisi.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Ühendkuningriik ei kavatse keelata oma territooriumil artikli 13 lõikega 1 ette nähtud võimaluse kasutamist.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Ühendkuningriik lubab kasutada artikli 15 lõikega 1 ette nähtud otse kättetoimetamise võimalust.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Olenemata lõikest 1 võib Ühendkuningriigi kohus Haagi konventsiooni sätete kohaselt teha kohtuotsuse siis, kui kõik lõike 2 tingimused on täidetud.

Kohtuotsuse tegemisele järgnev ajavahemik, mille jooksul võib läbi vaadata lõikes 4 sätestatud tähtaja ennistamise avalduse:

kui kohus kaalub tagaseljaotsuse tühistamist, peab ta arvesse võtma seda, kas otsuse tühistamist taotlev isik esitas avalduse viivitamata.

Viimati uuendatud: 08/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.