Dokumentide kättetoimetamine

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Vastuvõtmise viis: post.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Peale kreeka keele võib vormi täita inglise või prantsuse keeles.

Artikkel 3 - Keskasutus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Kreeka justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeerium

(Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton)

Tsiviil- ja kriminaalasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö osakond

(Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis)

96 Mesogion Av.

Μεσογείων 96

11527 Atheena, Kreeka

11527 Aθήνα, Ελλάδα

Telefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Faks: (0030) 210 7767499

E-post: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Peale kreeka keele võib vormi täita inglise või prantsuse keeles.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Kreeka ei kavatse artikli 9 lõigetest 1 ja 2 kõrvale kalduda.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Peale kreeka keele aktsepteerib Kreeka inglise või prantsuse keeles koostatud teatisi.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Alates 1. augustist 2013 on dokumentide kättetoimetamise eest prokuröri (eisangeléas) kaudu ette nähtud kindlaksmääratud tasu 50 eurot.

Tasu tuleb maksta pangaülekande teel. Makse saajaks on Kreeka justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeerium ning ülekanne tuleb teha järgmisele pangakontole:

Kreeka Pank (Trápeza tis Elládos)

Pangakonto number: 23/2341147896

IBAN: GR9101000230000002341147896

SWIFT-kood: BNGRGRAA

Kõik määruse artikli 4 kohased kättetoimetamistaotlused tuleks teha vastavalt kirjeldatud menetlusele. Kui taotlusele ei ole lisatud panga tõendit makse laekumise kohta, saadetakse taotlus tagasi ilma seda menetlemata.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Kreeka ei luba oma territooriumil kohtu- ja kohtuväliseid dokumente käesoleva artikli lõike 1 kohaselt kätte toimetada. Erand tehakse juhul, kui asjaomased dokumendid tuleb kätte toimetada selle liikmesriigi kodanikule, kust dokumendid edastatakse.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Kreeka ei ole selle artikli kohta vastuväiteid esitanud.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Olenemata lõikest 1, on Kreeka kohtud kohustatud tegema otsuse, kui lõikes 2 loetletud tingimused on täidetud.

Lõikes 4 ette nähtud edasikaebamise tähtaja ennistamise avalduse võib esitada kolme aasta jooksul alates otsuse tegemise kuupäevast.

Viimati uuendatud: 14/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.