Dokumentide kättetoimetamine

Itaalia

Sisu koostaja:
Itaalia

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Asutuse käsutuses olevad vastuvõtmise viisid: tavaline post.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Vormi võib täita järgmistes keeltes: itaalia, prantsuse ja inglise.

Artikkel 3 - Keskasutus

Keskasutus on Rooma Apellatsioonikohtu juures asuv Kohtutäiturite Büroo.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare N. 52

I-00192 Roma

Tel.: (39)06.328361

Faks: (39)06.328367933

Itaalias kättetoimetatavad dokumendid tuleb saata postiga ja tagastatakse edastatavatele asutustele samal viisil.

Keelteoskus: itaalia, inglise ja prantsuse.

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Peale itaalia keeles täidetud taotluse tüüpvormide aktsepteerib Itaalia inglise ja prantsuse keeles täidetud vorme.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Ei tehta mingit erandit.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Peale itaalia keeles täidetud teatise vormide aktsepteerib Itaalia inglise ja prantsuse keeles täidetud vorme.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Hetkel ei ole välismaalt saabuvatest dokumentidest teavitamine tasuline.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Itaalia ei luba anda kohtudokumente teises liikmesriigis elavatele isikutele kätte otse diplomaatiliste ja konsulaaresindajate kaudu (välja arvatud juhul, kui dokument toimetatakse kätte Itaalia kodanikule, kes elab mõnes teises liikmesriigis).

Itaalia ei luba anda kohtudokumente kätte liikmesriikide diplomaatiliste ja konsulaaresindajate kaudu Itaalias elavatele isikutele, välja arvatud juhul, kui dokument tuleb kätte anda kõnesoleva liikmesriigi kodanikule.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Ei ole midagi, mille tõttu kohtumenetlusest huvitatud isik ei võiks anda kohtudokumente otse kätte adressaatliikmesriigi pädevate ametnike kaudu.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Itaalia ei kavatse esitada lõigetes 2 ja 4 sätestatud teadaandeid.

Viimati uuendatud: 28/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.