Dokumentide kättetoimetamine

Läti

Sisu koostaja:
Läti

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Läti Vabariigi tsiviilkohtumenetluse seaduse 1. jaanuaril 2019 jõustunud muudatustega muudeti sätteid, mis käsitlevad välisriigi kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kättetoimetamist Lätis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määrusele (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000. Keskasutus, kes võtab vastu välisriigi dokumentide kättetoimetamise taotlusi ja toimetab dokumente kätte, on nüüd Läti kohtutäiturite koda (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome). Lisaks sellele kehtestati iga dokumentide kättetoimetamise taotluse eest tasu 113,97 eurot (kaasa arvatud käibemaks). Tasu tuleb maksta pangaülekande teel ja pangatasud peab tasuma isik, kes maksab dokumentide kättetoimetamise eest.

Pädev keskasutus on:

Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Läti kohtutäiturite koda)

(Alates 16. detsembrist 2019) Aadress: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvia

Telefon: (+371) 67290005 Faks: (+371) 67290006

E-post: documents@lzti.lv

Pangakonto andmed:

Registreerimisnumber: 90001497619

Registrijärgne asukoht: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvia

Pank: Swedbank AS

IBAN: LV93 HABA 0551 0380 9674 2

SWIFT-kood: HABALV22

Makse selgitus: adressaadi andmed

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Muudest liikmesriikidest pärit dokumentide kättetoimetamise taotlusi ja dokumentide kättetoimetamisteatiseid aktsepteeritakse Lätis siis, kui need on esitatud posti teel.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1393/2007 ette nähtud tüüpvormidel esitatavaid muid teatiseid võib saata ka muude sidevahendite kaudu, mis on asjaomasele Läti kohtule kättesaadavad.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Lisaks läti keeles täidetud tüüpvormidele aktsepteeritakse Lätis ka inglise keeles täidetud tüüpvorme.

Artikkel 3 - Keskasutus

Keskasutus on Läti kohtutäiturite koda.

(Alates 16. detsembrist 2019) Aadress: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvia

Telefon: (+371) 67290005 Faks: (+371) 67290006

E-post: documents@lzti.lv

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Lätis tunnustatakse määruse I lisas sätestatud tüüpvormil esitatud dokumendi kättetoimetamistaotlust juhul, kui see esitatakse läti või inglise keeles.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Läti tsiviilmenetluse seaduse artikli 56.1 lõike 1 kohaselt loetakse teade kohtumenetluse aja ja koha või menetlustoimingu kohta või asjaomase dokumendi sisu isikule edastatuks ning kohtudokumendid kättetoimetatuks, kui kohtudokumendid on edastatud artiklis 56 sätestatud menetluse kohaselt, v.a lõikes 9 osutatud juhul:

1) kuupäeval, kui isik need vastavalt seaduse artikli 56 lõikele 3, 7 või 8 vastu võttis;

2) kuupäeval, kui isik nende vastuvõtmisest keeldus (artikkel 57);

3) seitsmendal päeval pärast dokumentide saatmist juhul, kui dokumendid saadeti posti teel;

4) kolmandal päeval pärast dokumentide saatmist juhul, kui dokumendid saadeti e-posti teel;

5) kolmandal päeval pärast saatmist juhul, kui sellest teavitati veebis.

Vastavalt eespool osutatud artikli lõikele 2 ei mõjuta see, kas kohtudokumendid toimetati füüsilise isiku ametlikult teatatud elukohta, ametlikult teatatud muule aadressile, aadressile, mille füüsiline isik märkis kohtuga suhtlemiseks kasutatavaks aadressiks, või füüsilise isiku registreeritud asukohta, ning kas postiga saadi kättetoimetamisteatis või dokumendid saadeti tagasi, seda asjaolu, et dokumentidest on teavitatud. Adressaat võib ümber lükata eelduse, et dokumendid toimetati kätte seitsmendal päeval pärast saatmist juhul, kui dokumendid saadeti posti teel, või kolmandal päeval juhul, kui dokumendid saadeti e-posti teel, või nendest teavitati veebis, kui ta viitab endast sõltumatutele objektiivsetele asjaoludele, mis ei võimaldanud tal dokumente märgitud aadressil vastu võtta.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Lätis tunnustatakse määruse I lisas sätestatud tüüpvormil esitatud dokumendi kättetoimetamisteatist juhul, kui see esitatakse läti või inglise keeles.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Lätis toimetatakse dokumendid kätte määruse artikli 11 lõike 2 punktis a sätestatud korras ja dokumentide kättetoimetamise taotluse eest tuleb iga kord tasuda 113,97 eurot (kaasa arvatud käibemaks). Tasu tuleb maksta pangaülekande teel ja pangatasud peab tasuma isik, kes maksab dokumentide kättetoimetamise eest.

Pangakonto andmed:

Registreerimisnumber: 90001497619

(Alates 16. detsembrist 2019) Registrijärgne asukoht: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvia

Pank: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

SWIFT-kood: HABALV22

Makse selgitus: adressaadi andmed

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Läti ei luba dokumente kätte toimetada määruse artikli 13 lõikes 1 sätestatud korras, välja arvatud juhul, kui dokumendid toimetatakse kätte asjaomase liikmesriigi kodanikule.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Läti õigusaktide kohaselt ei ole Lätis lubatud dokumente kätte toimetada määruse artiklis 15 sätestatud korras.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Olenemata määruse artikli 19 lõikest 1 võib Läti kohus või kohtunik teha otsuse ka siis, kui puudub dokumendi kättetoimetamisteatis, eeldusel et määruse artikli 19 lõikes 2 nimetatud tingimused on täidetud. Lätis ei ole kindlaks määratud ajavahemikku, pärast mida peetakse kostja avaldust kohtuotsuse edasikaebamise tähtaja ennistamiseks vastuvõetamatuks, kui määruse artikli 19 lõikes 4 nimetatud tingimused on täidetud.

Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Läti Vabariik kohaldab ka edaspidi kaht lepingut, mille ta on sõlminud:

1) Läti Vabariigi ja Poola Vabariigi vaheline leping, mis käsitleb õigusabi ja õigussuhteid tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades;

2) Läti Vabariigi, Eesti Vabariigi ja Leedu Vabariigi õigusabi ja õigussuhete leping.

Viimati uuendatud: 10/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.