Dokumentide kättetoimetamine

Leedu

Sisu koostaja:
Leedu

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Kõik Leedu Vabariigi üldkohtud, kes menetlevad tsiviil- ja kaubandusasju, on pädevad edastama dokumente välisriikidesse vastavalt määrusele (EÜ) nr 1393/2007 ja 1965. aasta Haagi konventsioonile.

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Ametiasutus, kes on määratud vastu võtma teiste liikmesriikide taotlusi dokumentide kättetoimetamiseks määruse (EÜ) nr 1393/2007 artikli 2 lõike 2 kohaselt, on Leedu Kohtutäiturite Koda.

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Kohtu- ja kohtuväliseid dokumente võib kätte toimetada posti ja faksi teel.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Leedu aktsepteerib vorme, mis on täidetud kas leedu või inglise keeles.

Artikkel 3 - Keskasutus

Määruse (EÜ) nr 1393/2007 artiklis 3 osutatud ülesandeid täitev keskasutus on Leedu Vabariigi justiitsministeerium.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Leedu

Telefon: +370 5 2662984

Faks: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854

E-post: rastine@tm.lt

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Määruse I lisas sätestatud tüüpvormi täitmisel aktsepteeritakse Leedu Vabariigis leedu ja inglise keelt.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Leedu õigusaktidega ei ole dokumentide kättetoimetamiseks konkreetset tähtaega ette nähtud.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Määruse I lisas sätestatud tüüpvormi täitmisel aktsepteeritakse Leedu Vabariigis leedu ja inglise keelt.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Leedu Vabariigis on dokumentide kättetoimetamise eest määruse artikli 11 lõike 2 punktis a sätestatud korras tasu 110 eurot.

See tasu tuleb kanda vastuvõtva asutuse, Leedu Kohtutäiturite Koja kontole.

Leedu Kohtutäiturite Koda

Aadress: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Leedu

Pank: Luminor Bank AB, pangakood 40100, SWIFT-kood AGBLLT2X, kontonumber: LT92 4010 0424 0031 5815, juriidilise isiku kood 126198978.

Telefon: +370 5 2750067, +370 5 2750068, e-post: info@antstoliurumai.lt, http://www.anstoliurumai.lt

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Leedu ametiasutused teatavad, et nad ei luba oma territooriumil artiklis 13 kirjeldatud viisil dokumente kätte toimetada. Seda võib teha ainult juhul, kui dokumendid tuleb kätte toimetada selle riigi kodanikule, kust dokumendid edastatakse.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Leedu ametiasutused teatavad, et dokumentide kättetoimetamine artiklis 15 kirjeldatud viisil ei ole Leedus lubatud.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Leedu ametiasutused teatavad, et Leedu kohtud võivad otsuse teha ka siis, kui puudub dokumendi kättetoimetamisteatis, juhul kui on täidetud määruse artikli 19 lõikes 2 nimetatud tingimused.

Leedu ametiasutused teatavad, et määruse artikli 19 lõikes 4 nimetatud tähtaja ennistamise avaldust ei arutata juhul, kui see on esitatud rohkem kui aasta pärast kohtuotsuse tegemise kuupäeva.

Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Leedu ei ole teiste liikmesriikidega sõlminud artikli 20 lõikes 2 osutatud lepinguid või kokkuleppeid, et dokumente kiiremini ja hõlpsamini edastada.

Viimati uuendatud: 14/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.