Dokumentide kättetoimetamine

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Dokumendid võib kätte toimetada kohtutäitur (huissier) isiklikult; seda kättetoimetamise vormi tähistab prantsuskeelne mõiste signification.

Kohtutäiturit on võimalik leida sellelt veebisaidilt:

http://www.huissier.lu/members.php

Dokumendid võib kätte toimetada ka kohtu registripidaja (greffier), tavaliselt tähtsaadetisena; seda kättetoimetamise vormi tähistab üldisem mõiste notification.

Teavet on võimalik leida sellelt veebisaidilt:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html.

Justiitsministeeriumil ei ole selles küsimuses volitusi ja seetõttu ei tohiks dokumentide kättetoimetamisega seotud kirju või muid dokumente ministeeriumile saata.

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Kohtutäiturit on võimalik leida sellelt veebisaidilt:

http://www.huissier.lu/members.php

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Kättesaamine on võimalik

posti, e-posti, faksi või telefoni teel.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Prantsuse ja saksa keel.

Artikkel 3 - Keskasutus

Keskasutus on prokuratuur (Parquet Général) kõrgema kohtu juures (Cour supérieur de Justice).

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Postiaadress: L-2080 Luxembourg

Tel: (+352) 47 59 81-2336

Faks: (+352) 47 05 50

E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Keeled: prantsuse ja saksa keel.

Justiitsministeeriumil ei ole selles küsimuses volitusi ja seetõttu ei tohiks dokumentide kättetoimetamisega seotud kirju või muid dokumente ministeeriumile saata.

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Luksemburg lubab koostada taotlusvormi (standardvorm) saksa ja prantsuse keeles.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Luksemburgi õiguse kohaselt tuleb dokument kätte toimetada kindlaksmääratud perioodi jooksul, nagu on ette nähtud 13. novembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1393/2007 artikli 8 lõikega 3 ja artikli 9 lõikega 2.

Kui dokumendi toimetab kätte kohtutäitur isiklikult (signification), tuleb kättetoimetamistõendis (exploit) märkida kättetoimetamise kuupäev, st kuupäev, mil kättetoimetamisteade edastati adressaadile või adressaadi kodusele aadressile, või kuupäev, mil dokument adressaadi kodusel aadressil hoiule anti.

Kui adressaat keeldub kättetoimetatava dokumendi ärakirja vastu võtmast, märgib kohtutäitur selle kättetoimetamistõendisse. Sellisel juhul loetakse dokument kätte toimetatuks sellel kuupäeval, mil see adressaadile esitati.

Kui isikul, kellele dokument tuleb kätte toimetada, puudub teadaolev kodune aadress või elukoht, koostab kohtutäitur kättetoimetamise aruande (procès-verbal), milles on esitatud adressaadi leidmiseks võetud meetmed. Dokument loetakse kätte toimetatuks, kui koostatakse kättetoimetamise aruanne.

Kui dokument toimetatakse kätte tähtsaadetisena (notification), kohaldatakse Luksemburgis kahekordse kuupäeva süsteemi.

Saatjaga seotud kuupäev erineb adressaadiga seotud kuupäevast.

Saatjaga seoses on kättetoimetamise kuupäev saatmise kuupäev.

Adressaadiga seoses on kättetoimetamise kuupäev see kuupäev, mil dokument adressaadile edastatakse.

Kui adressaat keeldub tähtkirja vastu võtmast, registreerib postitöötaja selle vastuvõtukviitungil ja tagastab tähtkirja koos vastuvõtukviitungiga. Sellisel juhul loetakse dokument kätte toimetatuks sellel kuupäeval, mil tähtkiri adressaadile esitati.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Luksemburg lubab koostada taotlusvormi (standardvorm) saksa ja prantsuse keeles.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Ühekordne kindel määr on 138 eurot.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Luksemburg ei ole nõus sellega, et tema diplomaatilised ja konsulaaresindajad kohtu- ja kohtuväliseid dokumente teises liikmesriigis vahetult kätte toimetavad.

Luksemburg ei ole nõus ka sellega, et teiste liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindajad selliseid dokumente tema territooriumil kätte toimetavad, välja arvatud juhtudel, kui dokument tuleb kätte toimetada dokumendi päritoluriigi kodanikule.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Luksemburg lubab otsest kättetoimetamist vastavalt määruse (EÜ) nr 1393/2007 artiklile 15.

Justiitsministeeriumil ei ole selles küsimuses volitusi ja seetõttu ei tohiks dokumentide kättetoimetamisega seotud kirju või muid dokumente ministeeriumile saata.

Dokumente võivad kätte toimetada kohtutäiturid.

Adressaatriigi kohtutäiturid ei vastuta selle tagamise eest, et otse asjaomase isiku edastatud dokumendi vorm ja sisu on korras. Nad vastutavad ainult vorminõuete ja menetluste eest, mida nad kohaldavad dokumentide kättetoimetamisel adressaatriigis.

Kohtutäiturit on võimalik leida sellelt veebisaidilt:

http://www.huissier.lu/members.php

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Olenemata artikli 19 lõikest 1 võivad Luksemburgi kohtud teha otsuse, kui artikli 19 lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud.

Artikli 19 lõike 4 kohaselt võib tähtaja ennistamise avalduse tunnistada lubamatuks, kui see ei ole esitatud mõistliku aja jooksul – mida hindab kohtunik – alates ajast, kui kostja sai otsusest teada, või ajast, kui lõppes meetme võtmise võimatus; avaldusi ei või esitada hiljem kui üks aasta pärast otsuse kättetoimetamist.

Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega

/

Viimati uuendatud: 12/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.