Dokumentide kättetoimetamine

Malta

Sisu koostaja:
Malta

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Office of the State Advocate (riigiadvokaadi büroo)

Aadress: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Sihtnumber: VLT1311

Telefon: +356 22265000

e-post: info@stateadvocate.mt

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Office of the State Advocate (riigiadvokaadi büroo)

Aadress: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Sihtnumber: VLT1311

Telefon: +356 22265000

e-post: info@stateadvocate.mt

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Nende käsutuses olevad dokumentide vastuvõtmise viisid: dokumentide originaalid koos määruse (EÜ) nr 1393/2007 1. lisaga ja panga tõendiga tuleks saata postiga. Koopiad võib edastada juba varem kas faksi või e-postiga.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Tüüpvormi täitmiseks võib kasutada inglise või malta keelt.

Artikkel 3 - Keskasutus

Office of the State Advocate (riigiadvokaadi büroo)

Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli

Valletta VLT1311

Telefon: +356 22265000

e-post: info@stateadvocate.mt

Territoriaalne pädevus: Malta ja Gozo

Dokumentide vastuvõtmise ja edastamise viisid ning keeled: inglise keel.

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Inglise keel

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Malta kavatseb teha artikli 9 lõikest 2 erandi, sest see säte ei ole Malta menetlusõigusega kooskõlas.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje malta keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Inglise keel

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Määruse artikli 11 lõikes 2 osutatud kulud: iga kättetoimetatava dokumendi eest võetakse kindlasummaline tasu 50 eurot.

Tasu tuleb maksta enne dokumendi kättetoimetamist. Dokumendid saadetakse ilma menetlemata tagasi, kui kättetoimetamistaotlusele ei ole pärast nimetatud makse tegemist lisatud panga tõendit. Tasu tuleb maksta pangaülekandega. Raha tagastatakse maksjale, kui dokumenti ei menetleta. Tasud tuleb maksta pangaülekandega riigiadvokaadi büroole, kelle pangakonto andmed on järgmised:

panga nimi: Central Bank of Malta

konto omanik: AG Office – Receipt of Service Documents

kontonumber: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

SWIFT-kood: MALTMTMT

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Malta ei luba oma territooriumil sellist kättetoimetamist.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Otse kättetoimetamine on Maltal lubatud.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

See ei ole võimalik, sest nõutakse tõendit kättetoimetamise kohta. Ent juhul kui isiku suhtes on tehtud kohtuotsus, aga sellele isikule ei oldud enne nõuetekohast kohtukutset saadetud, võib see isik siiski kolme kuu jooksul pärast kohtuotsuse tegemist taotleda kohtuasjas uut ärakuulamist.

Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Puuduvad

Viimati uuendatud: 19/06/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.