Dokumentide kättetoimetamine

Holland

Sisu koostaja:
Holland

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Madalmaades on edastavad asutused kõik kohtutäiturid. Edastavat asutust saate otsida siin: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Madalmaades on vastuvõtvad asutused kõik kohtutäiturid ja keskasutus. Vastuvõtvat asutust saate otsida siin: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Kohtutäiturid võivad dokumente vastu võtta posti teel. Kui lisas on märgitud vastuvõtva asutuse faks või e-posti aadress, võib vastuvõtvale asutusele saata dokumente ka faksi või e-postiga.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Määruse artikli 4 lõikes 3 osutatud vormi ja artikli 10 lõikes 2 osutatud kättetoimetamisteatise võib täita kas inglise või saksa keeles.

Artikkel 3 - Keskasutus

Keskasutus on Kuninglik Kohtuametnike Kutseorganisatsioon (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

Aadress:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR DEN HAAG

Madalmaad

Telefon: + 31 70 890 35 30

E-post: kbvg@kbvg.nl

Veebisait: http://www.kbvg.nl/

Keskasutus võtab dokumente vastu ja edastab posti, e-posti või telefoni teel hollandi ja inglise keeles.

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Määruse artikli 4 lõikes 3 osutatud vormi ja artikli 10 lõikes 2 osutatud kättetoimetamisteatise võib täita kas inglise või saksa keeles.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Madalmaades määratakse juhul, kui dokument on vaja kätte toimetada teatava tähtaja jooksul, taotluse esitaja suhtes arvessevõetav kuupäev Madalmaade õiguse kohaselt.

Ku mõne ELi liikmesriigi õigusnormide kohaselt tuleb dokument kätte toimetada kindla tähtaja jooksul, loetakse taotluse esitaja suhtes arvessevõetavaks kuupäevaks kuupäeva, mis määratakse kindlaks asjaomase riigi õiguse kohaselt.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Määruse artikli 4 lõikes 3 osutatud vormi ja artikli 10 lõikes 2 osutatud kättetoimetamisteatise võib täita kas inglise või saksa keeles.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Kindel tasumäär kulude eest, mis on seotud kohtuametniku või adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt pädeva ametniku poole pöördumisega, on 65 eurot.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Madalmaad ei ole vastu võimalusele, et teine liikmesriik toimetab Madalmaades asuvale isikule kohtudokumendid kätte sundi rakendamata otse oma diplomaatilise või konsulaaresindaja kaudu.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Määruse artikli 15 kohane otse kättetoimetamine Madalmaades elavale isikule kohtuametniku kaudu on lubatud.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Madalmaades võib kohtunik erandina artikli 19 lõikest 1 teha otsuse, kui on täidetud lõikes 2 sätestatud tingimused.

Tähtaja ennistamise avalduse, millele osutatakse määruse artikli 19 lõikes 4, võib esitada ühe aasta jooksul kohtuotsuse tegemise kuupäevast.

Viimati uuendatud: 03/08/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.