Dokumentide kättetoimetamine

Poola

Sisu koostaja:
Poola

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Pädev asutus on see kohalik kohus (sąd rejonowy), mille tööpiirkonnas tuleb dokumendid kätte toimetada.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Dokumente võib vastu võtta ainult posti teel.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Vormi võib täita poola, inglise või saksa keeles.

Artikkel 3 - Keskasutus

Ministerstwo Sprawiedliwości (justiitsministeerium)

Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego (rahvusvahelise koostöö ja Euroopa õiguse osakond)

Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa

Telefon/faks: +48 22 6280949 01

Keeled: poola, inglise ja saksa keel

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

I lisas esitatud vormi võib täita poola, inglise või saksa keeles.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Sellist kindlat tähtaega Poola õiguses kehtestatud ei ole.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

I lisas esitatud vormi võib täita poola, inglise või saksa keeles.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Dokumentide kättetoimetamise eest tasu ei nõuta.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Poola ei luba oma territooriumil dokumente kätte toimetada diplomaatilise või konsulaaresindaja kaudu, välja arvatud juhul, kui dokumendid tuleb kätte toimetada selle liikmesriigi kodanikule, kust dokumendid edastatakse.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Poolas ei ole lubatud kasutada selles artiklis osutatud kättetoimetamise viisi.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Edasikaebamise tähtaja ennistamise avaldus, mis on esitatud hiljem kui üks aasta pärast lahendi tegemise kuupäeva, vaadatakse läbi üksnes erakorralistel juhtudel.

Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Ei ole asjakohane

Viimati uuendatud: 15/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.