Dokumentide kättetoimetamine

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Portugal

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Portugali määratud edastavad asutused on:

- piirkonnakohtud (Tribunais Judiciais de Comarca);

- registripidajad (Conservadores);

- notarid (Notários);

- kohtutäiturid (Agentes de execução) ja

- õiguslikud esindajad (Mandatários Judiciais).

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Portugali määratud vastuvõtvad asutused on:

- pädeva üldkohtu pädevusega kohtumaja (Juízo de Competência Genérica) või – kui see on olemas – kohalik tsiviilkohtumaja (Juízo local cível) ja

- kohtutäiturid (OSAE, õigusnõunike ja kohtutäiturite ühendus, Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução);

Rua Artilharia Um, n.º 63

1250-083 Lisboa

Telefon: (351) 21 389 42 00

Faks: (351) 21 353 48 70

E-post: geral@osae.pt

http://www.osae.pt/pt/pag/OSAE/osae/1/1/1/1

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Dokumendid võib saata postiga.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Portugal aktsepteerib vorme, mis on täidetud portugali, inglise või hispaania keeles.

Artikkel 3 - Keskasutus

Portugali keskasutus on õigusemõistmise peadirektoraat (Direção-Geral da Administração da Justiça).

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISSABON

Telefon: +351 217906200 – +351 217906223

Faks: +351 211545100/60

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Veebisait: http://www.dgaj.mj.pt/

Suhtluskeeled: portugali, hispaania, prantsuse ja inglise keel.

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Portugal aktsepteerib vorme, mis on täidetud portugali, inglise või hispaania keeles.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Määruse artikli 8 lõike 3 ja artikli 9 lõike 2 kohaldamisel lähtutakse Portugali tsiviilseadustiku artiklist 323, milles on sätestatud, et juhul kui dokumente ei olnud võimalik kätte toimetada taotluse esitajast sõltumatutel põhjustel, peatatakse tähtaja arvestamine viis päeva pärast kättetoimetamistaotluse saamist.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Portugal aktsepteerib teatisi, mis on koostatud portugali, inglise või hispaania keeles.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Üldiselt ei tule teisest liikmesriigist pärinevate kohtudokumentide kättetoimetamise korral maksta mingit tasu või kanda mingeid kulusid juhul, kui dokumendid saadetakse kohtutele.

Kui dokumendid toimetab aga isiklikult kätte kohtuametnik või kohtutäitur, kohaldatakse järgmisi tasusid:

1. Kohtutäiturid

Kui dokumendid on kätte toimetatud: 76 eurot.

Kui dokumente ei olnud võimalik kätte toimetada (nt adressaat ei elanud märgitud aardressil või sellist aadressi ei olnud olemas): 50,50 eurot.

2. Kohtuametnikud

Kui dokumendid on kätte toimetatud: 51 eurot.

Kui dokumente ei olnud võimalik kätte toimetada (nt adressaat ei elanud märgitud aardressil või sellist aadressi ei olnud olemas): tasu ei nõuta.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Portugal ei luba teisel liikmesriigil toimetada oma territooriumil konsulaar- või diplomaatiliste kanalite kaudu kätte kohtu- või kohtuväliseid dokumente, välja arvatud juhul, kui dokumentide adressaat on kõnealuse teise liikmesriigi kodanik.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Portugali õigusega ei ole lubatud dokumente otse kätte toimetada, nagu see on sätestatud määruse artiklis 15.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Portugali kohtud võivad teha olenemata artikli 19 lõikest 1 otsuse, kui kõik selle artikli lõikes 2 loetletud tingimused on täidetud.

Artikli 19 lõike 4 kohaldamisel tuleb Portugalis otsuse edasikaebamise tähtaja ennistamise avaldused esitada ühe aasta jooksul alates vaidlustatud otsuse kuupäevast. Pärast selle ajavahemiku möödumist avaldusi enam vastu ei võeta.

Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Lepingud, milles osalevad liikmesriigid:

- Portugali Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vaheline 19. novembri 1997. aasta leping tsiviil- ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö kohta;

Muud lepingud, milles osaleb Portugal:

- 30. augusti 1995. aasta leping Angolaga tehtava õigusalase koostöö kohta;

- 2. veebruari 2003. aasta leping Cabo Verde Vabariigiga tehtava õigusalase koostöö kohta;

- 1. juuli 2001. aasta leping Hiina Rahvavabariigi Macau erihalduspiirkonnaga tehtava õigusalase koostöö kohta;

- 5. juuli 1988. aasta leping Guinea-Bissau’ga tehtava õigusalase koostöö kohta;

- 12. aprilli 1990. aasta leping Mosambiigiga tehtava õigusalase koostöö kohta;

- 23. märtsi 1976. aasta õigusalane leping São Tomé ja Príncipega.

Viimati uuendatud: 07/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.