Dokumentide kättetoimetamine

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Kohtudokumentide puhul on Rumeenias edastavad asutused kõik Rumeenia kohtud, kellel on õigus ELi liikmesriikide vastuvõtvatele asutustele kohtudokumente otse kätte toimetada: esimese astme kohtud (judecătorii), esimese astme või apellatsioonikohtud (tribunale), apellatsioonikohtud (Curțile de Apel) ning kassatsioonikohus (Înalta Curte de Casație și Justiție).

Kohtuväliste dokumentide puhul edastavad notarid, kohtutäiturid ja muud ametnikud, kelle pädevusse kuulub dokumentide kättetoimetamine välismaal, taotlused selle esimese astme kohtu kaudu, kelle tööpiirkonnas on nende registrijärgne asukoht (seaduse nr 189/2003 (rahvusvahelise õigusabi kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) artikli 32 lõike 1 punktid a ja b).

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Rumeenias on vastuvõttev asutus, kes on pädev vastu võtma taotlusi ELi liikmesriikidest edastatud kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kättetoimetamise kohta, see ringkonnakohus, kelle tööpiirkonnas on dokumentide saaja alaline elukoht või registrijärgne asukoht (seaduse nr 189/2003 (rahvusvahelise õigusabi kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) artikli 32 lõike 1 punkt c).

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Taotlusi ja neile lisatud dokumente võetakse vastu posti või faksiga.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Lisaks rumeenia keeles täidetud vormidele aktsepteerib Rumeenia ka taotluse tüüpvorme, mis on täidetud inglise või prantsuse keeles.

Artikkel 3 - Keskasutus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Rumeenia keskasutus on justiitsministeerium.

Justiitsministeerium – Ministerul Justiției

Rahvusvahelise õiguse ja õiguskoostöö osakond – Direcția Drept internațional și Cooperare Judiciară

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucharest 050741

Tel: (+40) 37 204 10 77 Faks: (+40) 37 204 10 79

Tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö talitus – Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială

Tel: (+40) 37 204 10 83 Tel: (+40) 37 204 12 18 Faks: (+40) 37 204 10 79, (+40) 37 204 10 84

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Lisaks rumeenia keeles täidetud vormidele aktsepteerib Rumeenia ka taotluse tüüpvorme, mis on täidetud inglise või prantsuse keeles.

Taotlusi ja neile lisatud dokumente võetakse vastu posti või faksiga.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikliga 183 reguleeritakse dokumente, mis esitatakse postkontorite, erikullerteenistuste, sõjaväeüksuste või kinnipidamiskohtade kaudu.

Menetlusdokument, mis on seaduses ette nähtud tähtaja jooksul esitatud tähitud postiga saatmiseks postkontoris või üle antud kiirkulleri- või eriteenusele, loetakse ettenähtud tähtajal esitatuks.

Dokument, mille huvitatud isik on esitanud seaduses sätestatud tähtaja jooksul sõjaväeüksusele või selle kinnipidamiskoha juhtkonnale, kus teda kinni peetakse, loetakse samuti ettenähtud tähtajal esitatuks.

Postkontori kviitung koos dokumendi kohta olenevalt olukorrast kullerpostiteenistuse, erisideteenistuse, sõjaväeüksuse või kinnipidamiskoha juhtkonna esitatud kinnitusega tõendab, et huvitatud isik on dokumendi sellel kuupäeval esitanud.

Kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 192 lõikega 2 ja koostoimes artikli 199 lõikega 1 algab menetlus avalduse registreerimisega kohtus. Isiklikult või esindaja kaudu või posti, kulleri, või faksiga saadetud või skaneeritud ja e-postiga või elektroonilise dokumendina saadetud hagiavaldus registreeritakse ja sellele lüüakse kättesaamise kuupäev.

Kooskõlas postiteenuseid käsitleva erakorralise määruse nr 13/2013 artikli 2 punktidega 18, 10, 11 ja artikli 30 punktiga 6 tähendab tähitud postiteenus postiteenust, millega kaasneb kindlasummaline tagatis tähitud posti kaotsimineku, varguse, täieliku või osalise hävimise või kahjustamise ohu vastu, ning millega saab nõudmisel pärast postisaadetise kohaletoimetamist tõendi postisaadetise üleandmise või adressaadile kättetoimetamise kohta, ilma adressaadi kirjalikku kinnitust vajamata.

„Kirisaadetis“ – mis tahes liiki füüsilisel kandjal esitatud kirjalik teade, mis edastatakse ja toimetatakse aadressil, mille saatja on märkinud saadetisele või selle ümbrisele.

Postitamise kuupäev on kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustikku käsitleva seaduse nr 134/2010 (muudetud ja praegu kehtivas redaktsioonis) artikliga 183 kuupäev, mil postisaadetis postiteenistuste kätte jõudis.

Postitamise kuupäev on kuupäev, mil postisaadetis posti juurdepääsupunkti kaudu postiteenistuste kätte jõudis, tingimusel et saadetis postitati enne viimast väljasaatmist konkreetsest juurdepääsupunktist. Kui saadetis postitatakse pärast posti viimast väljasaatmist, loetakse postitamise kuupäevaks järgmine tööpäev, mil saadetis sellest konkreetsest juurdepääsupunktist välja saadetakse.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Lisaks rumeeniakeelsetele kättetoimetamisteatistele aktsepteerib Rumeenia ka inglis- või prantsuskeelseid teatisi.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Menetlusdokumente toimetavad tasuta ja ametiülesande korras kätte kohus, kohtu menetlusametnik või muu kohtutöötaja. Kui see ei ole võimalik, toimetatakse dokumendid kätte postiga – väljastusteatega ja deklareeritud sisuga tähtkirjana, mis edastatakse pitseeritud ümbrikus, millele kinnitatakse kättesaamiskinnitus ja teatis. Huvitatud poole nõudmisel ja kulul võib kohus menetlusdokumendid kätte toimetada kohtutäituri või kiirpostiteenuste osutaja abil (tsiviilmenetluse seadustiku artikli 154 lõiked 1, 4 ja 5). Kohtutäiturite tasud ulatuvad 20 leust 400 leuni. Vt justiitsministeeriumi 14. novembri 2006. aasta korraldus nr 2550, millega kinnitatakse kohtutäiturite miinimum- ja maksimumteenustasud.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Rumeenia teatab, et välisriikide diplomaatilised või konsulaaresindajad võivad kohtu- ja kohtuväliseid dokumente Rumeenia territooriumil kätte toimetada ainult selle riigi kodanikele, keda nad esindavad.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Rumeenias ei ole artikli 15 lõike 1 kohane dokumentide otse kättetoimetamine lubatud.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Ilma et see piiraks määruse artikli 19 lõike 1 kohaldamist, võivad Rumeenia kohtud teha otsuse ainult siis, kui kõik lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud.

Määruse artikli 19 lõikes 4 osutatud tähtaja ennistamise avalduse võib esitada ühe aasta jooksul alates otsuse tegemisest.

Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Ei kohaldata

Viimati uuendatud: 14/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.