Dokumentide kättetoimetamine

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rumeenia

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Rumeenias on edastavad asutused kõik Rumeenia kohtud, kellel on õigus toimetada kohtudokumente otse kätte ELi liikmesriikide vastuvõtvatele asutustele: ringkonnakohtud, üldkohtud, apellatsioonikohtud ja Kõrgem Kassatsioonikohus.

Notarid, kohtutäiturid ja muud ametnikud, kelle pädevusse kuulub dokumentide kättetoimetamine välismaal, edastavad taotlused selle ringkonnakohtu kaudu, kelle tööpiirkonnas on nende registrijärgne asukoht (seaduse nr 189/2003 (rahvusvahelise õigusabi kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) artikli 32 lõike 1 punktid a ja b).

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Rumeenias on vastuvõttev asutus, kes on pädev vastu võtma taotlusi ELi liikmesriikidest edastatud kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kättetoimetamise kohta, see ringkonnakohus, kelle tööpiirkonnas on dokumentide saaja alaline elukoht või registrijärgne asukoht (seaduse nr 189/2003 (rahvusvahelise õigusabi kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) artikli 32 lõike 1 punkt c).

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Taotlusi ja neile lisatud dokumente võetakse vastu posti või faksiga.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Lisaks rumeenia keeles täidetud vormidele aktsepteerib Rumeenia ka taotluse tüüpvorme, mis on täidetud inglise või prantsuse keeles.

Artikkel 3 - Keskasutus

Rumeenia keskasutus on justiitsministeerium.

Ministerul Justiţiei (justiitsministeerium)

Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară (rahvusvahelise õiguse ja õiguskoostöö osakond)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucureşti cod 050741

Telefon: +40372041077; Faks: +40372041079

Tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö talitus

Telefon: +40372041083, +40372041218; Faks: +40372041079, +40372041084

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Lisaks rumeenia keeles täidetud vormidele aktsepteerib Rumeenia ka taotluse tüüpvorme, mis on täidetud inglise või prantsuse keeles.

Taotlusi ja neile lisatud dokumente võetakse vastu posti või faksiga.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Teave ei ole kättesaadav

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Lisaks rumeeniakeelsetele kättetoimetamisteatistele aktsepteerib Rumeenia ka inglis- või prantsuskeelseid teatisi.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Menetlusdokumente toimetavad tasuta ja ametiülesande korras kätte kohus, kohtu menetlusametnik või muu kohtutöötaja. Kui see ei ole võimalik, toimetatakse dokumendid kätte postiga – väljastusteatega ja deklareeritud sisuga tähtkirjana, mis edastatakse pitseeritud ümbrikus, millele kinnitatakse kättesaamiskinnitus ja teatis. Huvitatud poole nõudmisel ja kulul võib kohus menetlusdokumendid kätte toimetada kohtutäituri või kiirpostiteenuste osutaja abil (tsiviilmenetluse seadustiku artikli 154 lõiked 1, 4 ja 5). Kohtutäiturite tasud ulatuvad 20 leust 400 leuni. Vt justiitsministeeriumi 14. novembri 2006. aasta korraldus nr 2550, millega kinnitatakse kohtutäiturite miinimum- ja maksimumteenustasud.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Rumeenia teatab, et välisriikide diplomaatilised või konsulaaresindajad võivad kohtu- ja kohtuväliseid dokumente Rumeenia territooriumil kätte toimetada ainult selle riigi kodanikele, keda nad esindavad.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Rumeenias ei ole artikli 15 lõike 1 kohane dokumentide otse kättetoimetamine lubatud.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Ilma et see piiraks määruse artikli 19 lõike 1 kohaldamist, võivad Rumeenia kohtud teha otsuse ainult siis, kui kõik lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud.

Määruse artikli 19 lõikes 4 osutatud tähtaja ennistamise avalduse võib esitada ühe aasta jooksul alates otsuse tegemisest.

Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Ei kohaldata

Viimati uuendatud: 19/04/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.