Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Dokumentide kättetoimetamine

Šotimaa

Sisu koostaja:
Šotimaa

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ühendkuningriik

Šotimaa

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Edastavad asutused on esimese astme kohtute kohtutäiturid (messengers-at-arms). Esimese astme kohtute kohtutäiturite nimekirja leiate kohtutäiturite organisatsiooni Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO) veebisaidilt: SMASO.

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Vastuvõtvad asutused on esimese astme kohtute kohtutäiturid. Esimese astme kohtute kohtutäiturite nimekirja leiate kohtutäiturite organisatsiooni Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO) veebisaidilt: SMASO.

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Dokumendid edastatakse faksi või posti teel.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Inglise keel.

Artikkel 3 - Keskasutus

Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW15)

Edinburgh

EH1 3DG

Telefon: +44 131 244 4829

Faks: +44 131 244 4848

E-post: Finbarr.Lee@gov.scot

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Vormid tuleks edastada inglise keeles.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Ühendkuningriik kavatseb teha kõnealustest sätetest erandi selle alusel, et selle artikliga muutuks veelgi keerukamaks tema selliste õigusnormide kohaldamine, mis käsitlevad tähtaegu ja aegumistähtaegu. On oluline, et kättetoimetamise kuupäeva saab täpselt kindlaks teha, sest selle alusel määratakse aeg, millest alates võib poole vastu teha tagaseljaotsuse. Ühendkuningriik leiab, et selle sätte täpne tähendus ja selle kavandatav toimimine praktikas ei ole piisavalt selge; seega võib see suurendada võimalikku segadust. See küsimus on kõige parem jätta siseriikliku õiguse kohaldamisalasse vähemalt seniks, kuni tal on olnud võimalus hinnata selle praktilist toimimist teistes liikmesriikides pärast määruse rakendamist.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Ühendkuningriik aktsepteerib lisaks inglise keeles täidetud teatistele ka prantsuse keeles täidetud teatisi.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Kättetoimetamiskulud juhul, kui dokumendid toimetab kätte esimese astme kohtu kohtutäitur: i) 142,51 naelsterlingit, kui dokumendid toimetatakse kätte isiklikult, ja ii) 45,40 naelsterlingit, kui dokumendid toimetatakse kätte posti teel. Posti teel kättetoimetamise tasu ei tule tasuda, kui kättetoimetamine toimub artikli 14 kohaselt postiteenuseid kasutades. Kuludele lisatakse ka käibemaks.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Šotimaa lubab oma territooriumil kasutada artikli 13 lõikega 1 ette nähtud võimalust.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Šotimaa lubab kasutada artikli 15 lõikega 1 ette nähtud otse kättetoimetamise võimalust.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Olenemata lõikest 1 võib Šotimaa kohus Haagi konventsiooni sätete kohaselt teha kohtuotsuse ka siis, kui kõik lõike 2 tingimused on täidetud.

Kohtuotsuse tegemisele järgnev ajavahemik, mille jooksul võib läbi vaadata lõikes 4 sätestatud tähtaja ennistamise avalduse:

hiljemalt ühe aasta jooksul alates kohtuotsuse kuupäevast – see oleks kooskõlas Haagi konventsiooniga ja vastab Šotimaa kohtueeskirjades sätestatud ajavahemikule.

Viimati uuendatud: 01/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.