Dokumentide kättetoimetamine

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Slovakkia ametiasutused aktsepteerivad paberkandjal esitatavaid kirjalikke dokumentide kättetoimetamise taotlusi.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Artikli 2 lõike 4 alusel võib vormide täitmiseks kasutada tšehhi, inglise ja slovaki keelt.

Artikkel 3 - Keskasutus

Slovaki Vabariigi Justiitsministeerium

Rahvusvahelise eraõiguse osakond (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovaki Vabariik

Tel: (+421) 2 888 91 258

Faks: (+421) 2 888 91 604

E-posti aadress: civil.inter.coop@justice.sk

Veebisait: https://www.justice.gov.sk

Keeled: slovaki, tšehhi, inglise, prantsuse ja saksa keel.

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Artikli 4 alusel võib Slovaki Vabariigis vormide täitmiseks kasutada tšehhi, inglise ja slovaki keelt.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Slovaki Vabariigil ei ole seoses artikli 8 lõikega 3 ja artikli 9 lõikega 2 midagi teatada, sest Slovakkia õiguses ei nõuta teatavate dokumentide kättetoimetamist kindla tähtaja jooksul, nagu on ette nähtud kõnealustes artiklites.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Artikli 10 alusel võib Slovaki Vabariigis vormide täitmiseks kasutada tšehhi, inglise ja slovaki keelt.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Dokumendid toimetab põhimõtteliselt kätte taotluse saanud kohus. Teatavatel tingimustel võib kohus aga usaldada dokumentide kättetoimetamise ülesande kohtuametnikule. Kui selle ülesande saanud ametnik on kohtutäitur (súdny exekútor), tuleb iga kättetoimetatud dokumendi eest maksta kindlaksmääratud tasu 6,64 eurot.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Slovaki Vabariik on vastu dokumentide kättetoimetamisele diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu, välja arvatud juhul, kui dokumendid tuleb kätte toimetada selle liikmesriigi kodanikule, kust dokumendid edastatakse.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Slovakkia õiguses ei ole lubatud kohtudokumente kohtumenetlusest huvitatud isikule välismaalt kohtuametniku, ametiisiku või muu Slovaki Vabariigi pädeva isiku kaudu otse kätte toimetada.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Slovaki Vabariik teatab kooskõlas artikli 19 lõikega 2, et olenemata artikli 19 lõike 1 sätetest võib kohtunik teha otsuse ka siis, kui puudub dokumendi kättetoimetamisteatis, juhul kui on täidetud kõik selles sättes esitatud tingimused.

Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Ei kohaldata

Viimati uuendatud: 09/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.