Dokumentide kättetoimetamine

Sloveenia

Sisu koostaja:
Sloveenia

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Edastavad asutused on: kohalikud kohtud (okrajna sodišča), ringkonnakohtud (okrožna sodišča), töö- ja sotsiaalkohus (delovno in socialno sodišče), halduskohus (upravno sodišče), kõrgemad kohtud (višja sodišča), ülemkohus (Vrhovno sodišče), konstitutsioonikohus (Ustavno sodišče) ja riigiprokuratuur (Državno odvetništvo).

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Vastuvõtvad asutused on kõik ringkonnakohtud.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Sloveenia aktsepteerib taotluse tüüpvorme, mis on täidetud sloveeni või inglise keeles.

Artikkel 3 - Keskasutus

Ministrstvo za pravosodje (justiitsministeerium)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Telefon: (+386)1369 53 42

Faks: (+386)1369 57 83

E-posti aadress: gp.mp@gov.si

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Sloveenia aktsepteerib taotluse tüüpvorme, mis on täidetud sloveeni või inglise keeles.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Sloveenia õiguse kohaselt ei tule dokumenti kätte toimetada kindla tähtaja jooksul.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Sloveenia aktsepteerib taotluse tüüpvorme, mis on täidetud sloveeni või inglise keeles.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

  • Sloveenia ei ole vastu võimalusele toimetada dokumente kätte diplomaatilise või konsulaaresindaja kaudu artikli 13 lõikes 1 sätestatud tingimustel.
  • Sloveenia on vastu kohtudokumentide kättetoimetamisele muu liikmesriigi diplomaatilise või konsulaaresindaja kaudu Sloveenias alaliselt elavatele isikutele, välja arvatud juhul, kui dokumendid tuleb kätte toimetada selle liikmesriigi kodanikule, kust dokumendid edastatakse.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Sloveenia õigusega ei ole otse kättetoimetamine lubatud.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Olenemata määruse artikli 19 lõikest 1, võib kohtunik teha otsuse ka siis, kui puudub dokumendi kättetoimetamisteatis, juhul kui on täidetud määruse artikli 19 lõikes 2 sätestatud tingimused.

Tähtaja ennistamise avalduse võib esitada ühe aasta jooksul alates kohtuotsuse tegemise kuupäevast.

Viimati uuendatud: 14/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.