Dokumentide kättetoimetamine

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Hispaanias on edastavad asutused eri kohtute kohtusekretärid (Letrados de la Administración de Justica).

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Dokumentide vastuvõtmise viiside kohta tuleb märkida, et kohtute käsutuses on küll IT-vahendid ja telemaatikaseadmed, ent nende kasutamine on alles varajases etapis. Praegu on võimalik dokumente edastada vaid postiga, aga edaspidi võib olla võimalik kasutada ka IT-vahendeid.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Keeled, mida võib kasutada tüüpvormi täitmiseks: inglise, prantsuse, portugali või hispaania keel.

Artikkel 3 - Keskasutus

Hispaania on oma keskasutuseks määranud justiitsministeeriumi rahvusvahelise õiguskoostöö alampeadirektoraadi (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Faks: +34 913904457

Praegu on võimalik dokumente edastada vaid postiga.

Aktsepteeritavad keeled: hispaania, prantsuse ja inglise keel.

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Hispaania aktsepteerib inglise, prantsuse, portugali ja hispaania keeles täidetud taotlusvorme (tüüpvorme).

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Tähtajad on erinevad ning sõltuvad kättetoimetatava dokumendi liigist ja menetluse laadist või selle etapist.

Üldiselt on tähtaeg kolm või viis päeva.

Kohaldatakse asjaomase menetluse suhtes kehtivaid norme.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Hispaania aktsepteerib inglis-, prantsus-, portugali- ja hispaaniakeelseid kättetoimetamisteatisi.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Kättetoimetamistasu määratakse kindlaks Hispaania kohaldatava õiguse alusel, ent praegu ei ole mingit kindlat tasu määratud.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Hispaania ei luba toimetada oma territooriumil diplomaatilise või konsulaaresindaja kaudu kätte teisest liikmesriikidest pärit dokumente, välja arvatud juhul, kui dokumendid tuleb kätte toimetada selle liikmesriigi kodanikule, kust dokumendid edastatakse.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Selline kättetoimetamise viis ei ole Hispaania õigusega ette nähtud ega ole seetõttu lubatud.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Hispaanias võib kohtunik menetluse peatamise tühistada ja teha olenemata artikli 19 lõike 1 sätetest otsuse, juhul kui kõik artikli 19 lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud.

Tähtaja ennistamise avaldusi ei võta kohtunikud Hispaanias vastu, kui need on esitatud rohkem kui aasta pärast kohtuotsuse tegemise kuupäeva.

Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hispaania keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Teave ei ole kättesaadav

Viimati uuendatud: 26/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.