Dokumentide kättetoimetamine

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/178.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Kohtud, õiguskaitseasutused ja muud Rootsi ametiasutused, kes toimetavad kätte tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliseid dokumente.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Dokumente võetakse vastu posti teel või faksiga või muul viisil, milles on konkreetsel juhul kokku lepitud. Ühendust võib võtta ka telefoni teel.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Tüüpvormi võib täita rootsi või inglise keeles.

Artikkel 3 - Keskasutus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Aktsepteeritakse tüüpvorme, mis on täidetud rootsi või inglise keeles.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Ei kohaldata

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Aktsepteeritakse kättetoimetamisteatisi, mis on täidetud rootsi või inglise keeles.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Kohtuametniku või pädeva ametniku poole pöördumise eest Rootsis tasu ei võeta.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Rootsis on dokumentide kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu lubatud.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Rootsis on kohtumenetlusest huvitatud isikul teatavatel juhtudel lubatud toimetada kohtu- ja kohtuväliseid dokumente kätte otse kohtuametniku, ametiisiku või muu pädeva isiku kaudu.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Rootsi kohtud ei pea tegema otsust, kui artikli 19 lõike 2 tingimused on täidetud, aga artikli 19 lõike 1 tingimused mitte. Rootsi ei soovi esitada artikli 19 lõike 4 kohast teadet.

Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Põhjamaade 26. aprilli 1974. aasta kokkulepe vastastikuse õigusabi andmise kohta dokumentide kättetoimetamisel ja tõendite kogumisel (SÖ 1975:42).

Viimati uuendatud: 30/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.