Asiakirjojen tiedoksianto

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Käytettävissä olevat asiakirjojen vastaanottotavat:

  • Toimitus postitse
  • Toimitus muiden jakelijoiden kautta (esim. lähettipalvelut)
  • Toimitus sähköpostilla
  • Toimitus faksilla

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Vakiolomake voidaan täyttää saksaksi tai englanniksi.

3 artikla - Keskusyksikkö

Keskusyksikkö on Itävallan oikeusministeriö.

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

Eteläesplanadi 4

Puhelin: (43–1) 52152–2141

Faksi: (43–1) 52152-2829

Sähköposti: team.z@bmj.gv.at

Asiointikielet: saksa ja englanti.

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Pyyntölomake (liitteen I vakiolomake) voidaan täyttää saksaksi tai englanniksi.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Itävallan lainsäädännössä ei ilmeisesti tällä hetkellä ole 8 artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Todistus (liitteen I vakiolomake) voidaan antaa saksaksi tai englanniksi.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Ei kiinteää maksua.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Itävalta ei aio vastustaa 13 artiklan 1 kohdassa säädetyn mahdollisuuden soveltamista alueellaan.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksianto suoraan vastaanottavan valtion viranomaisten, virkamiesten tai muiden toimivaltaisten henkilöiden välityksellä ei ole Itävallan lainsäädännön mukaan sallittua.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Itävallan tuomioistuimet voivat 1 kohdan säännöksistä huolimatta ratkaista asian, jos kaikki 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

Itävalta ei ole ilmoittanut määräaikaa, jonka kuluessa 19 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu hakemus muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista vapauttamiseksi on tehtävä.

Päivitetty viimeksi: 20/07/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.