Asiakirjojen tiedoksianto

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Käytettävissä olevat asiakirjojen vastaanottotavat: posti, puhelin, faksi, sähköposti.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Kielet, joita voidaan käyttää vakiolomakkeen täyttämiseen: ranska, hollanti, saksa ja englanti.

3 artikla - Keskusyksikkö

Keskusyksikkö on kansallinen haaste- ja ulosottomiesten yhdistys.

Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Avenue Henri Jaspar 93

B-1060 Bruxelles

Puhelin: (+32-2) 538 00 92

Faksi: (+32-2) 539 41 11

Sähköposti: info@nkgb-cnhb.be

Tiedot voidaan lähettää postitse, faksilla, sähköpostilla tai puhelimitse.

Kielitaito: ranska, hollanti, saksa ja englanti.

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Ranskan-, hollannin- ja saksankielisen vakiolomakkeen lisäksi hyväksytään myös englanninkielinen lomake.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Belgiassa sovelletaan kahden määräpäivän järjestelmää, jolla tiedoksiantoajankohta määritetään. Tiedoksiantoajankohta riippuu siitä, tarkastellaanko asiaa vastaanottajan vai lähettäjän kannalta.

Belgian oikeudenkäyntilain (Code judiciaire, Gerechtelijk Wetboek) 53 bis artiklan mukaan asiakirjan tiedoksiannosta laskettava määräaika alkaa vastaanottajan kannalta seuraavasti, jollei laissa toisin säädetä:

1° kun tiedoksianto toteutetaan tuomioistuimen kirjeellä tai saantitodistuskirjeellä, määräaika alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona kirje on toimitettu vastaanottajan kotiin, asuntoon tai mahdolliseen tiedoksianto-osoitteeseen;

2° kun tiedoksianto toteutetaan kirjatulla kirjeellä tai tavallisella kirjeellä, määräaika alkaa kolmantena sitä päivää seuraavana arkipäivänä, jona kirje on toimitettu postiin, ellei vastaanottaja näytä muuta toteen.

Lähettäjän kannalta tiedoksiantopäivä on lähetyspäivä (eli päivä jona asiakirja on jätetty postiin tai kirjaamoon).

Jos esimerkiksi asian ensimmäisessä oikeusasteessa hävinnyt oikeudenkäynnin osapuoli haluaa hakea muutosta, hänen on voitava tehdä niin odottamatta tuomion tiedoksiantamiseen liittyvien muodollisuuksien täytäntöönpanoa.

Näin on myös, jos henkilö, joka haluaa katkaista vanhentumisajan, antaa tiedoksi vanhentumisajan keskeyttävän asiakirjan (muu kuin oikeudenkäyntiin liittyvä oikeudellinen asiakirja).

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Belgia hyväksyy ranskaksi, hollanniksi ja saksaksi täytettyjen todistuslomakkeiden lisäksi myös englanniksi täytetyt lomakkeet.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Haastemiehen toimittamasta tiedoksiannosta peritään kiinteämääräinen 165 euron maksu (johon sisältyy Belgian arvonlisävero), joka kantajan on maksettava kustakin luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle tiedoksiannettavasta asiakirjasta. Haastemies voi vaatia koko määrän tai osan siitä ennen tiedoksiantoa. Jos tiedoksiantokuluihin sovelletaan EU:n yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun lainsäädännön nojalla alkuperäjäsenvaltion arvonlisäveroa, haastemiehen on palautettava liikaa maksettu määrä. Maksu on suoritettava kantajan maan Belgiassa valtuuttaman pankin tai rahoituslaitoksen välityksellä. Pankkien palvelumaksuista vastaa maksaja.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Belgia vastustaa 13 artiklan 1 kohdassa säädetyn vaihtoehdon käyttämistä alueellaan.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Belgia ei vastusta mahdollisuutta käyttää 15 artiklassa säädettyä asiakirjojen suoraa tiedoksiantoa.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Belgialaiset tuomioistuimet voivat 1 kohdan säännöksistä huolimatta ratkaista asian, jos kaikki 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Artiklan 4 kohdassa mainittu hakemus muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista vapauttamiseksi on esitettävä vuoden kuluessa päätöksen antamispäivästä.

Päivitetty viimeksi: 01/08/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.