Asiakirjojen tiedoksianto

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Toimivalta lähettää oikeudenkäyntiasiakirjoja ja haasteasiakirjoja jossakin toisessa valtiossa tapahtuvaa tiedoksiantoa varten on asiaa käsittelevällä tuomioistuimella.

Kun on kyse muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jossakin toisessa valtiossa, lähettävä viranomainen on piirituomioistuin (rayonen sad), joka on toimivaltainen tiedoksiantoa pyytäneen luonnollisen tai oikeushenkilön nykyisessä tai vakituisessa osoitteessa tai rekisteröidyssä toimipaikassa. Kun on kyse notaarin vahvistamista asiakirjoista, lähettävä viranomainen on sen alueen piirituomioistuin, jolla notaari harjoittaa toimintaansa.

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Asiakirjojen tiedoksiannon osalta vastaanottava viranomainen on Bulgarian tasavallassa se piirituomioistuin, jonka alueella asiakirjat on annettava tiedoksi.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Piirituomioistuimet vastaanottavat tiedoksiantopyyntöjä ja niihin liittyviä tiedoksi annettavia asiakirjoja postitse.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Piirituomioistuimet vastaanottavat vakiolomakkeita, jotka on täytetty bulgariaksi, englanniksi tai ranskaksi.

3 artikla - Keskusyksikkö

Keskusviranomaisena toimii oikeusministeriö.

Kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön ja Eurooppa-asioiden osasto (Direktsia Mezhdunarodno pravno satrudnichestvo i evropeyski vaprosi)

Puhelin: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Faksi: +3592 9809223

Sähköposti: civil@justice.government.bg

Ul. Slavyanska nro 1

1040, Sofia

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Asiakirjojen tiedoksiantopyyntöä koskevan vakiolomakkeen voi täyttää bulgariaksi, englanniksi tai ranskaksi.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Bulgarian lainsäädännössä ei vahvisteta määräaikaa asiakirjojen tiedoksiannolle.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Bulgarian tasavalta hyväksyy tiedoksiantotodistuksen ja tiedoksi annettavan asiakirjan jäljennöksen bulgarian-, englannin- tai ranskankielisenä.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Bulgarian lainsäädännön mukaan tavanomaisesta tiedoksiannosta ei peritä maksua. Erityistä tiedoksiantomenettelyä käytettäessä peritään maksu, joka määräytyy yksityisiä haastemiehiä koskevaan lakiin liitetyn maksu- ja kulutaulukon mukaan.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Bulgarian tasavalta ilmoittaa 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että se sallii 13 artiklan 1 kohdan mukaisen tiedoksiantamisen alueellaan vain silloin kun vastaanottaja on sen jäsenvaltion kansalainen, josta asiakirja on peräisin (siviiliprosessilain 608 §).

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Bulgarian lainsäädännön mukaan asetuksen 15 artiklan mukainen suora tiedoksianto ei ole mahdollinen (siviiliprosessilain 613 §).

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Bulgarian tasavalta ilmoittaa, että 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely ei ole mahdollinen.

Asetuksen 19 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu hakemus on mahdollista esittää vuoden kuluessa siitä, kun tuomioistuin on antanut päätöksen.

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Bulgarian tasavallalla ei ole voimassa eikä Bulgarian tasavalta ole tehnyt asetuksen mukaisia sopimuksia, joiden tavoitteena olisi edelleen nopeuttaa tai yksinkertaistaa asiakirjojen tiedoksiantamista.

Päivitetty viimeksi: 20/07/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.