Asiakirjojen tiedoksianto

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

2 artiklan 1 kohta

Kroatiassa seuraavat viranomaiset ovat toimivaltaisia lähettämään asiakirjoja ulkomaille tiedoksiantoa varten:

– oikeudenkäyntiasiakirjojen tapauksessa tuomioistuin, joka on tiedoksiantovelvollinen;

– muiden asiakirjojen tapauksessa kunnallinen tuomioistuin (općinski sud), jonka alueella sijaitsee sen henkilön koti- tai asuinpaikka taikka jonka alueelle henkilö, jolle asiakirja on annettava tiedoksi, on sijoittautunut;

– notaarin laatimien tai vahvistamien asiakirjojen tapauksessa kunnallinen tuomioistuin, jonka alueelle henkilö, jolle asiakirja on annettava tiedoksi, on sijoittautunut.

Lähettäviä viranomaisia ovat kunnalliset ja maakunnalliset tuomioistuimet (županijski sud), kauppatuomioistuimet (trgovački sud), ylin kauppatuomioistuin (Visoki trgovački sud) ja Kroatian korkein oikeus (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Korkeimman oikeuden presidentti voi antaa tiedoksiantovaltuutuksen vain yhdelle tai vain muutamalle yhden tai useamman maakunnallisen tuomioistuimen alueella sijaitsevalle kunnalliselle tuomioistuimelle.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

2 artiklan 2 kohta

Kroatiassa seuraavat viranomaiset vastaanottavat tiedoksiannettavia asiakirjoja:

– kunnallinen tuomioistuin, jonka alueella asiakirja on annettava tiedoksi tuomioistuintietokannassa ilmoitetun mukaisesti.

Korkeimman oikeuden presidentti voi antaa tiedoksiantovaltuutuksen vain yhdelle tai vain muutamalle yhden tai useamman maakunnallisen tuomioistuimen alueella sijaitsevalle kunnalliselle tuomioistuimelle.

Kyseiset kunnalliset tuomioistuimet ja niiden alueellinen toimivalta selviää tuomioistuintietokannasta.

Sieltä löytyvät myös paikkakunnat postinumeroineen aakkosjärjestyksessä.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Tämän sivun alkukielistä versiota kroaatti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

2 artiklan 4 kohdan c alakohta

Kroatiassa asiakirjat voidaan vastaanottaa postitse.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

2 artiklan 4 kohdan d alakohta

Kroatiassa vakiolomakkeiden täyttökieleksi hyväksytään kroaatti.

3 artikla - Keskusyksikkö

Tämän sivun alkukielistä versiota kroaatti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Keskusyksikkö vastaa a) tietojen toimittamisesta lähettäville viranomaisille; b) ratkaisujen etsimisestä ongelmiin, joita saattaa syntyä lähetettäessä asiakirjoja tiedoksiantoa varten; c) poikkeustapauksissa tiedoksiantopyynnön lähettämisestä toimivaltaiselle vastaanottavalle viranomaiselle lähettävän viranomaisen pyynnöstä. Keskusyksikkö on Kroatian oikeusministeriö:

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
Ulica grada Vukovara 49
Puhelin: (+385-1) 371 40 00
Faksi: (+385-1) 371 45 07
Verkkosivut: http://www.mprh.hr

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Kroatiassa vakiolomakkeiden täyttökieleksi hyväksytään kroaatti.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Kroatian lainsäädännössä ei säädetä määräajasta asiakirjojen tiedoksiannolle.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Kroatiassa tiedoksiantotodistuksen kieleksi hyväksytään kroaatti.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Kroatiassa ei ole vahvistettu kiinteää maksua tiedoksiannosta aiheutuvien kulujen kattamiseen.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

a) Kroatia ei vastusta asiakirjojen tiedoksiantamista diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimesta 13 artiklan 1 kohdassa vahvistetuin edellytyksin;

b) Kroatia vastustaa muiden jäsenvaltioiden tuomioistuinten asiakirjojen tiedoksiantamista alueellaan sijaitsevalle osapuolelle, paitsi jos asiakirja on annettava tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaiselle, josta asiakirjat ovat peräisin (13 artiklan 2 kohta).

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Kroatian lainsäädäntö ei salli suoraa tiedoksiantoa.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

a) kroatialaiset tuomioistuimet ovat päätösvaltaisia, jos 19 artiklan 2 kohdassa säädetyt ehdot täyttyvät;

b)  hakemus muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista vapauttamiseksi on tehtävä ennen kuin päätöksen antamisesta on ehtinyt kulua yksi vuosi.

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Asetuksen 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu sopimus tai järjestely, jonka osapuolia jäsenvaltiot ovat:

– Kroatian ja Slovenian välillä 7. helmikuuta 1994 tehty sopimus keskinäisestä oikeusavusta siviili- ja rikosoikeuden alalla.

Päivitetty viimeksi: 06/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.