Asiakirjojen tiedoksianto

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Ministry of Justice and Public Order (Oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö)

Athalassas Avenue 125

CY-1461 Nicosia

Cyprus

Puhelin: +357 22 805928

Faksi: +357 22 518328

Sähköposti: registry@mjpo.gov.cy

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Ministry of Justice and Public Order

Athalassas Avenue 125

CY-1461 Nicosia

Kypros

Puhelin: +357 22 805928

Faksi: +357 22 518328

Sähköposti: registry@mjpo.gov.cy

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Posti, faksi ja sähköposti.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Kreikka ja englanti.

3 artikla - Keskusyksikkö

Ministry of Justice and Public Order

Athalassas Avenue 125

CY-1461 Nicosia

Kypros

Puhelin: +357 22 805928

Faksi: +357 22 518328

Sähköposti: registry@mjpo.gov.cy

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Kyproksen kansallisen tiedoksiantomenettelyn vuoksi lähettävän viranomaisen on toimitettava liitteessä I oleva lomake kahtena kappaleena, joista yhdessä on maininta FOR SERVICE ja toisessa FOR RETURN.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Kyproksen lainsäädännössä ei säädetä, että asiakirjat on annettava tiedoksi tietyn ajan kuluessa.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Englanti.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

21 euroa kustakin asiakirjasta.

Maksu suoritetaan tilisiirtona oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriön pankkitilille:

Tili: 6001017 – Ministry of Justice and Public Order

IBAN: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

SWIFT-koodi: CΒCΥCΥ2Ν

Jokainen asiakirjojen tiedoksiantopyyntö on tehtävä edellä kuvatulla tavalla. Jos pyynnön mukana ei seuraa pankkitositetta osoituksena maksun suorittamisesta, pyyntöä ei käsitellä, vaan se palautetaan.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Kypros ei vastusta tällaista tiedoksiantoa.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Kyproksen lainsäädännössä sallitaan suora tiedoksianto.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Tuomari voi harkintavaltansa rajoissa antaa asiassa päätöksen hakijan pyynnöstä sillä edellytyksellä, että kaikki artiklassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

Hakemus muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista vapauttamiseksi on esitettävä viimeistään vuoden kuluessa, mutta kuitenkin kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun vastaaja on saanut tiedon päätöksestä.

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 12/07/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.